Nyt fra bestyrelsesmødet 10. juni 2022

20.06.2022

I foråret er der kommet godt gang i en række projekter og aktiviteter, som er på GeoDanmarks arbejdsprogram 2022.

Bestyrelsen blev orienteret om fremdriften i pilotprojektet om det hydrologiske tilpasningslag, hvor ni midtjyske kommuner nu deltager og bidrager med deres erfaringer med ajourføring af tilpasningslaget.

I projektet ‘Strategi for GeoDanmark grunddata’ undersøger arbejdsgruppen tilstanden af GeoDanmarks grunddata ift. anvendelse, kvalitet og fuldstændighed m.v. De efterfølgende faser i projektet skal herefter nærmere afklares, men vil handle om at udvikle en ny og opdateret specifikation og gennemføre datamodelændringer i GeoDK.

Arbejdet med udarbejdelse af et beslutningsgrundlag om mere administrativ ajourføring af objekterne bygninger og veje samt etablering af bedre ortofoto til foreningen er også gået i gang her i foråret. 10 udvalgte kommuner vil blive interviewet om deres ajourføringspraksis og anvendelse af ortofoto i perioden juni-august.
Jf. arbejdsprogrammet skal der ligge et beslutningsgrundlag klar til repræsentantskabsmødet 2022, men bestyrelsen vurderer, at der skal afsættes den nødvendige tid til analysearbejdet og den efterfølgende dialog med foreningens medlemmer. Arbejdet vil derfor strække sig ind i 2023 mhp. repræsentantskabsmødet 2023.

Bestyrelsen ønsker at følge SDFI’s arbejde med udvikling af et befæstelseskort og vil på et kommende møde gerne drøfte, hvordan befæstelseskortet kan bidrage til løsning af andre opgaver på fx klimaområdet. Befæstelseskortet ligger nu i en prototype på Dataforsyningen.

Læs hele referatet fra bestyrelsesmøde 10. juni 2022 her

Læs mere om de aktuelle projekter og aktiviteter her