Vedtægter

GeoDanmarks vedtægter er senest revideret og vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 11. juni 2020.

Vedtægterne udstikker de juridiske rammer for:

1.1
Foreningens navn er GeoDanmark.

1.2
Foreningens hjemsted er København.

2.1
GeoDanmarks formål er at drive og udvikle det Fælles Geografiske Administrationsgrundlag og at stille dette til rådighed for medlemmerne, øvrige offentlige myndigheder og offentligheden som frie grunddata. GeoDanmark understøtter den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og samarbejdet mellem offentlige myndigheder om brug af geodata til digital forvaltning og til effektivisering af den offentlige sektor. Formålet skal varetages inden for rammerne af disse vedtægter og aftaler mellem regeringen og KL om grunddata.

2.2
Det Fælles Geografiske Administrationsgrundlag og medlemmers bidrag hertil er nærmere beskrevet i bilag 1.

2.3
Målet er, at Det Fælles geografiske Administrationsgrundlag til enhver tid skal være opdateret og tidssvarende, og at opgavevaretagelse baseret på dette grundlag kan ske på den mest hensigtsmæssige og mest effektive måde.

2.4
I tillæg til det Fælles Geografiske Administrationsgrundlag ligger det inden for GeoDanmarks formål, at drive, udvikle og udstille andre samlinger af geodata og forvaltningsdata med en geografisk dimension med henblik på at understøtte digital forvaltning og effektivisering i den offentlige sektor.

Indmeldelse

3.1
Danske kommuner og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering kan blive medlemmer af GeoDanmark.

3.2
Ved indmeldelse i GeoDanmark underskriver medlemmet en tilslutningsaftale, hvori medlemmet forpligter sig til at overholde GeoDanmarks vedtægter.

Medlemskabs ophør

3.3
Et medlem af GeoDanmark kan opsige sit medlemskab med et års varsel til ophør ved udgangen af et kalenderår.

3.4
Det udtrædende medlemsrettigheder og medlemspligter fortsætter, indtil opsigelsesperioden er udløbet. Det udtrædende medlem kan ikke medtage nogen andel eller værdi fra foreningen ved udtræden.

3.5
Det udtrædende medlem skal overholde indgåede aftaler med GeoDanmark, uagtet om disse måtte have en længere varighed end opsigelsesperioden.

4.1
GeoDanmark hæfter med hele sin formue for foreningens forpligtelser.

4.2
Medlemmer af foreningen og bestyrelsen hæfter ikke personligt for GeoDanmarks forpligtelser, men kan ifalde erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler herom.

Medlemsrettigheder

5.1
De enkelte medlemmer har ret til information om ethvert forhold i GeoDanmark.

5.2
Medlemmerne har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende.

Medlemsforpligtelser

5.3
De enkelte medlemmer skal bidrage til at opdatere og udvikle Det Fælles Geografiske Administrationsgrundlag i overensstemmelse med kriterierne i bilag 1.

Medlemsbidrag

5.4
GeoDanmarks aktiviteter finansieres ved løbende bidrag fra de enkelte medlemmer efter de retningslinjer, som fremgår af bilag 2.

5.5
Bidragene fastsættes af repræsentantskabet med udgangspunkt i budgetforslag udarbejdet af bestyrelsen.

5.6
Repræsentantskabet kan beslutte at iværksætte særlige aktiviteter, der finansieres ved ekstraordinære bidrag fra GeoDanmarks medlemmer. Beslutning om finansiering af særlige aktiviteter ved ekstraordinære bidrag følger de generelle retningslinjer for beslutninger på repræsentantskabsmøder, jf. punkt 6.4.

5.7
Et medlem kan påtage sig at løse opgaver for GeoDanmark. Vilkår og forpligtelser forbundet med løsning af sådanne opgaver beskrives i en særlig aftale, der godkendes af bestyrelsen.

Repræsentantskabet

6.1
Repræsentantskabet er GeoDanmarks højeste myndighed. Repræsentantskabet træffer beslutning om forhold af vidtrækkende betydning for GeoDanmark og kan herudover træffe alle beslutninger om ethvert forhold.

6.2
Et medlem har mulighed for at møde med bisiddere på repræsentantskabsmøder. Bisiddere har taleret, men ikke stemme- og vetoret.

6.3
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, herunder repræsenteret ved fuldmagt.

6.4
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Hvert medlem har én stemme.

6.5
Ethvert medlem har adgang til at nedlægge veto mod repræsentantskabets beslutninger. Brug af vetoretten skal varsles senest 8 dage inden repræsentantskabsmødet, og vetoet skal begrundes. Et medlem bør tilstræbe at undgå brug af vetoretten og om muligt i stedet fremsætte ændringsforslag til repræsentantskabsmødet.

6.6
Et medlem kan give fuldmagt til et andet medlem, til bestyrelsen eller til tredjemand. Bortset fra bestyrelsen, kan ingen møde med mere end to fuldmagter. Fuldmægtigen skal på repræsentantskabsmødet fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan kun gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. En fuldmægtig har taleret og stemmeret, men kan ikke nedlægge veto.

6.7
Ethvert medlem har ret til: (a) at få specifikke sager eller anliggender optaget til diskussion eller beslutningstagning på ethvert repræsentantskabsmøde, (b) at tale ved repræsentantskabsmøder.

6.8
Et medlem, der ønsker specifikke sager eller anliggender optaget til diskussion eller beslutning på et ordinært repræsentantskabsmøde, skal give GeoDanmark skriftlig meddelelse herom senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.

6.9
Repræsentantskabsmøder afholdes i Danmark og indkaldes af bestyrelsen.

6.10
Der afholdes ét ordinært repræsentantskabsmøde om året. Det ordinære repræsentantskabsmøde skal afholdes i 4. kvartal.

Note: Normalt holdes det ordinære repræsentantskabsmøde den 1. torsdag i december.

6.11
Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers og højst 8 ugers skriftligt varsel. Indkaldelse sendes til repræsentantskabs-medlemmerne sammen med en dagsorden. Endelig dagsorden udsendes hurtigst muligt efter udløbet af fristen i punkt 6.8.

6.12
På det ordinære repræsentantskabsmøde afgiver bestyrelsesformanden sin beretning om det indeværende år, og der træffes beslutning om følgende: (a) godkendelse af årsrapport for det foregående regnskabsår, (b) vedtagelse af budget for det efterfølgende regnskabsår, (c) godkendelse af det kommende års arbejdsprogram, (d) fastsættelse af medlemsbidrag, (e) valg af revisor, (f) eventuelle øvrige sager.

Endvidere gives en afrapportering på budget og arbejdsprogram for det indeværende år.

6.13
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et medlem af GeoDanmark, bestyrelsen, bestyrelsesformanden eller revisor finder det hensigtsmæssigt til behandling af et bestemt emne. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 4 uger efter, at GeoDanmark har modtaget anmodningen herom og indkaldes hurtigst muligt og med mindst 14 dages skriftligt varsel.

6.14
Repræsentantskabet kan med 2/3 flertal af de afgivne stemmer træffe beslutning om vedtægtsændring, dog under respekt af det enkelte medlems vetoret.

Bestyrelsen

6.15
GeoDanmark har en bestyrelse, som består af 6 personer.

6.16
3 af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, og de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer vælges af de kommunale medlemmer af GeoDanmark efter indstilling fra KL.

6.17
Et bestyrelsesmedlem udpeges for to år ad gangen. Perioden begynder efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde. Et bestyrelsesmedlem kan genudpeges.

6.18
Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt bestyrelsens medlemmer.

6.19
Bestyrelsen bistår repræsentantskabet, forbereder repræsentantskabsmøder og foretager indstilling til repræsentantskabsbeslutninger.

6.20
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af GeoDanmark inden for de rammer, der er delegeret af repræsentantskabet. Dette omfatter beslutninger vedrørende alle forhold af driftsmæssig, organisatorisk og økonomisk karakter, som ikke er henlagt til repræsentantskabet. Efter anmodning fra et repræsentantskabsmedlem, kan repræsentantskabet til enhver tid kræve et forhold, som ellers henhører under bestyrelsen, forelagt for repræsentantskabet.

6.21
Bestyrelsens hovedansvarsområder er: (a) GeoDanmarks udvikling og udbredelse, (b) GeoDanmark-specifikationens løbende udvikling, jf. bilag 1, (c) Sikring af aktualitet, kvalitet og homogenitet i Det Fælles Geografiske Administrationsgrundlag. (d) Anskaffelse, vedligeholdelse og tilpasning af en fælles systemunderstøttelse der understøtter anvendelse, lagring, distribution, ajourføring og kvalitetssikring af de fælles GeoDanmark-data. Bestyrelsen har ansvaret for, at systemet har den fornødne funktionalitet, brugervenlighed mv., samt at processerne for at tilvejebringe og vedligeholde data til enhver tid er optimale, (e) Tilsyn med Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings og KL’s sekretariatsbetjening, jf. punkt 6.26.

6.22
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

6.23
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Afgørelser, hvor formandens stemme har været afgørende, indgår i formandens beretning på det ordinære repræsentantskabsmøde.

6.24
Repræsentantskabet kan afvise udpegningen af enkelte medlemmer til bestyrelsen. Hvis dette sker, udpeges en ny.

6.25
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, som kan bistå bestyrelsen med at forberede beslutninger og drøftelser i bestyrelsen. Deltagere i udvalgene kan være både bestyrelsesmedlemmer og ikke-bestyrelsesmedlemmer.

Sekretariatsbetjening

6.26
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og KL yder i samarbejde sekretariatsbetjening til GeoDanmark, repræsentantskabet og bestyrelsen efter nærmere aftale med bestyrelsen, herunder bistand med bogholderi og regnskabsudarbejdelse.

6.27
Sekretariatsbetjeningen sker med bistand fra udvalg, der er nedsat af bestyrelsen inden for disse udvalgs kommissorium, jf. punkt 6.25.

7.1
GeoDanmark kan inden for sit formål og efter retningslinjer fastlagt af bestyrelsen tilbyde medlemmer og tredjeparter at erhverve andre ydelser end dem som medlemmerne modtager som direkte følge af medlemskabet (Grundydelser).

7.2
Bestyrelsen kan i retningslinjerne bestemme, at erhvervelse af ekstraydelser, jf. punkt 7.1, skal ske mod betaling.

8.1
Medlemmerne har fælles ophavsret til GeoDanmark-data.

8.2
Rettighederne håndhæves af GeoDanmark.

9.1
GeoDanmark påtager sig intet ansvar over for medlemmerne eller andre for de ydelser og data, som GeoDanmark stiller til rådighed. GeoDanmark søger dog i videst muligt omfang at udbedre fejl.

9.2
Medlemmerne er forpligtede til at bistå GeoDanmark med at producere og ajourføre GeoDanmark-data i overensstemmelse med kriterierne fastlagt i bilag 1. Medlemmerne er dog ikke erstatningsansvarlige over for GeoDanmark eller andre medlemmer som følge af manglende levering eller mangler ved det leverede.

10.1
GeoDanmarks budget- og regnskabsår følger kalenderåret.

10.2
Budget og regnskab udarbejdes af bestyrelsen og forelægges repræsentantskabet til godkendelse.

10.3
Regnskabet for GeoDanmark revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af repræsentantskabet.

11.1
GeoDanmark tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

11.2
Bestyrelsen kan bemyndige et medlem til at indgå aftale på vegne af foreningen med tredjepart.

12.1
Enhver tvist vedrørende GeoDanmarks rettigheder og forpligtelser over for medlemmerne og et medlems forpligtelser over for GeoDanmark eller et andet medlem vedrørende GeoDanmark, herunder krav vedrørende disse vedtægter, skal i mangel af mindelig løsning afgøres endeligt ved voldgift efter “Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”.

12.2
Stedet for voldgift er København.

13.1
GeoDanmark kan opløses ved en beslutning med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på et repræsentantskabsmøde.

13.2
Intet medlem har vetoret over for beslutning om opløsning.

13.3
I tilfælde af forslag om opløsning udarbejder bestyrelsen forslag til udlodning af aktiver og passiver. Forslaget skal sikre, at de enkelte medlemmer bedst muligt fortsat kan løse opgaver, der baserer sig på det fælles geografiske administrationsgrundlag.

14.1
Vedtægterne træder i kraft ved stiftelsen mandag den 8. oktober 2007.

14.2
Vedtægterne er ændret på repræsentantskabsmøde den 30. oktober 2014 med ikrafttræden af ændringerne den 1. januar 2015.

14.3
Vedtægterne er senest ændret på repræsentantskabsmøde den 11. juni 2020 med ikrafttræden af ændringerne den 1. juli 2020.

Det Fælles Geografiske Administrationsgrundlag

GeoDanmark-data er geografisk data, som staten og kommunerne etablerer og vedligeholder i fællesskab og i overensstemmelse med kravene i den til enhver tid gældende specifikation.

GeoDanmark-specifikationen er en fælles detaljeret og præcis beskrivelse af definitioner, krav til indhold, regler for registrering, kvalitet mv. for Det Fælles Geografiske Administrationsgrundlag. Bestyrelsen, jf. dog vedtægternes punkt 6.1, ændrer løbende specifikationen, så den til enhver tid svarer til medlemmernes behov. Den til enhver tid gældende specifikation skal være tilgængelig for medlemmer og offentligheden på www.GeoDanmark.dk.

Det Fælles Geografiske Administrationsgrundlag er samlingen af GeoDanmark-data etableret i overensstemmelse med den til enhver tid gældende specifikation og lagret i GeoDanmarks fælles systemunderstøttelse, jf. vedtægternes punkt 6.21 (d).

Ajourføring af data

Et kommunalt medlem kan administrativt ajourføre GeoDanmark-data for sit eget geografiske område og lagre data i den fælles systemunderstøttelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger, som bestyrelsen har vedtaget. Et medlem kan forpligtes til i det fælles system at registrere nye eller ændrede geografiske objekter affødt af forvaltningsmæssige beslutninger. Sådanne registreringer skal ske i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og vejledninger.

Kommunerne skal give de oplysninger om kortlægning inden for deres geografiske område, som kræves i GeoDanmark-specifikationen.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering skal ajourføre GeoDanmark-data baseret på indkøb af fotogrammetriske ydelser, indberetninger fra tredjepart eller som led i aftalte dataforbedringer i den fælles systemunderstøttelse.

Bestyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering aftaler rammerne herfor, herunder ekstraydelser, finansiering, ajourføringshyppighed, kvalitet mv. Bestyrelsen skal ved fastsættelsen af retningslinjerne og vejledningerne efterkomme de krav hertil, som repræsentantskabet måtte have vedtaget, og som følger af aftaler mellem regeringen og KL.

Medlemsbidrag

GeoDanmarks repræsentantskab fastsætter årligt medlemsbidrag til foreningen, jf. vedtægternes punkt 6.12 (d) for samtlige kommunale medlemmer og for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering til dækning af foreningens driftsudgifter, udgifter til udviklingsprojekter samt til systemunderstøttelse. Medlemsbidrag opkræves i overensstemmelse med de budgetterede udgifter for året. Disse omkostninger fordeles med 50 % til kommunerne og 50 % til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. KL fastlægger en fordelingsnøgle mellem kommunerne af det kommunale bidrag.

Relaterede dokumenter

pdf
GeoDanmarks vedtægter Opdateret: 01.07.2020green-arrow