Vejreferencen

Vejreferencen er en fælles stabil nøgle, som binder GeoDanmarks geografiske vejregistreringer sammen med lokale registreringer om veje, som er knyttet til geografien. Det sikrer at vi alle, på tværs af kommune, stat og andre aktører, er enige om hvilket vejstykke vi taler om og hvor det er placeret.

Via Vejreferencens nøgler kan oplysninger om veje i et vejforvaltningssystem stedfæstes til GeoDanmarks geografiske vejregistreringer. Oplysninger om veje kan dermed lettere deles på tværs af systemer og myndigheder.

Vejreferencesystemet vedligeholder automatisk koblingen mellem vejreferencenøglerne og GeoDanmarks geografiske vejregistreringer, når der sker ændringer til disse. Når der eksempelvis oprettes et nyt GeoDanmark vejmidte-objekt, vil der også blive oprettet en ny vejreferencenøgle i vejreferencesystemet. Det betyder at man fremadrettet kun skal opdatere sine vejgeometrier ét sted- nemlig i GeoDK.

Vejreferencen, VRD, indeholder en webklient, som er til rådighed for brugere, der er interesserede i at arbejde med Vejreferencen. Webklienten giver adgang til en GUI der kan bruges i forbindelse med opsætning af abonnementer, test af services, samt adgang til Swagger (OpenAPI).  For at få adgang til klienten kræves der et brugerlogin til Dataforsyningen.  Læs mere om, hvordan du bruger webklienten i brugervejledningen her.

Når du har fået et brugerlogin kan du tilgå VRD her Vejreferencen (sdfi.dk)

Hvis du har brug for yderligere rettigheder, så skriv til support-vrd@sdfi.dk

GeoDanmark har i perioden 2020-2023 tilbudt kommunerne gruppevis og individuel hjælp til datavask ifm. vejreferencen. Projektet samlede kommunerne i læringsforløb efter deres individuelle status.

Status er, at 49 kommuner er færdige eller næsten færdige med opgaven, mens 40 er godt i gang og kan arbejde sig igennem opgaven på egen hånd.

De sidste 9 kommuner er enten ikke startet på opgaven eller har ikke givet tilbagemelding om status. Nogle kommuner fortæller, at opgaven nedprioriteres pga. generelt højt arbejdspres og manglende opbakning fra ledelsen.

Nedenfor ses kommunernes status fordelt på vejforvaltningssystem. Her fremgår det, at en større andel af kommuner med Vejman.dk er kommet i mål med opgaven sammenlignet med RoSy-kommuner. Dette kan hænge sammen med systemmæssige forskelle, som har haft betydning for opgavens omfang. Fx godkender Vejdirektoratet Vejman.dk-kommunernes koblinger samlet efter klarmelding, mens RoSy-kommuner selv skal ind og godkende hver enkelt kobling manuelt.

Dog bør det nævnes, at Vejman.dk-kommunernes status er baseret på subjektive tilbagemeldinger, mens RoSy-kommunernes status baserer sig på udtræk fra Swecos databaser.

Kommunernes status pr. medio 2023

(Klik på et billede for at forstørre det – åbner ny fane)

Administrativ ajourføring (dvs. løbende sagsorienteret ajourføring) er vigtig ifm. VRD, fordi koblingen i nogle tilfælde mistes ved ændringer i GeoDK. Administrativ ajourføring af VRD-koblingerne og GeoDanmark vejmidter sikrer derfor, at koblingerne bibeholdes og dermed fortsætter med at give værdi.

Samtidig sikrer klarhed omkring ajourføringsprocesserne i kommunen, at vejgeometri kun behøver at blive oprettet ét sted – nemlig i GeoDK.

Da ajourføringen organiseres forskelligt fra kommune til kommune, er der ikke lavet en egentlig ’best practice’ for ajourføringen men kun udstukket nogle hovedprincipper i samarbejde med Administrativ Ajourføringsforum.

Hovedprincipper

Anbefaling 1: Opdatering af vejgeometri bør starte i GeoDK
Herefter kan DAR og vejforvaltningssystemet opdateres.

Anbefaling 2: Den enkelte kommune bør kortlægge, hvordan processerne ser ud og skal se ud i fremtiden.

Organisering af ajourføringsprocesserne

Da der ikke er nogen egentlig ‘best practice’ anbefales det, at kommunen kortlægger sine ajourføringsprocesser, fx ifm.:

  • Planlægning af ny vej
  • Oprettelse af ny vej
  • Ændringer på eksisterende vej
  • Nedlæggelse af vej

Dette sikrer, at der er klarhed omkring ansvarsfordelingen og overleveringen mellem afdelinger/medarbejdere.

Brug for hjælp?

Velkommen til vejreferencens brugersupport. Hvis du har brug for support til systemet, kan du få hjælp ved at skrive til mailen herunder.

Relevante dokumenter

pdf
Vejledning til Vejreferencen Opdateret: 03.08.2023green-arrow
pdf
Vejreference_fordele Opdateret: 09.06.2023green-arrow
ppt
Vejreferencen Opdateret: 09.06.2023green-arrow
Kontakt
Lennart Christoffersen
KL
+45 33 70 30 87
lech@kl.dk

Vejledning til Vejreferencen

Her kan du læse om, hvordan du bruger Vejreferencedatabasen.

Vejreferencens Webklient

Adgang til VRD klient, hvor du kan opsætte og administrere abonnementer. Abonnementer giver dig notifikationer når der er ændringer i Vejreferencedata, og defineres med en geografisk afgrænsning.