Status på aktuelle fokusområder

Vi arbejder aktuelt med følgende fokusområder. Disse er beskrevet i GeoDanmarks arbejdsprogram 2018-2019.  

Ny systemunderstøttelse
(status er opdateret den 28. juni 2017

Der er taget initiativ til de første drøftelser om governance for ny Systemunderstøttelse. Herunder nedsættelse af et nyt Systemforum.

Herudover arbejdes der fortsat på at færdigudvikle systemet og der er afholdt co-creation workshops, som forudsat i arbejdsprogrammet.

Administrativ ajourføring
(status er opdateret den 28. juni 2017)

Forum har taget hul på en drøftelse af roller og opgaver inden for den ramme, som Bestyrelsen har fastlagt. Leverancebeskrivelser i kommissorium for Administrativt Ajourføringsforum er udarbejdet og et samlet kommissorium for Administrativt Ajourføringsforum er godkendt. Desuden er der taget initiativ til dialog med Produktionsforum om snitflader og opgaver.

Kommunikation
(status er opdateret den 28. juni 2017)

Initiativer til ny kommunikationsstrategi er sat i bero og afventer bestyrelsens drøftelse på seminaret den 16. august. Der er udarbejdet et årshjul for Produktionsforum og Fællessekretariatet arbejder pt. på et årshjul og et ressourceoverblik.

Effektive arbejdsgange
(status er opdateret den 28. juni 2017)

Opgaven med at udarbejde generiske processer for håndtering af indkomne sager eller henvendelser samt sikre snitflader mellem fora tages op på en temadag for GeoDanmarks fora og udvalg 21. september 2017.

Kontakt

Kontakt Fællessekretariatet ved spørgsmål.