Arbejdsprogram

Arbejdsprogrammet er parternes fælles redskab til at opfylde ambitioner og forpligtelser, og bestyrelsens mulighed for at følge op på fremdriften i fælles aktiviteter. Arbejdsprogrammet er også et redskab, som hjælper bestyrelsen med at leve op til sit ansvar, som ifølge vedtægterne dækker følgende arbejdsområder:

GeoDanmarks udvikling og udbredelse

Specifikationens løbende udvikling

Sikring af aktualitet, kvalitet og homogenitet i det fælles geografiske administrationsgrundlag

Anskaffelse, vedligeholdelse og tilpasning af en fælles systemunderstøttelse

Tilsyn med SDFE’s og KL’s sekretariatsbetjening

Arbejdsprogrammet er rammen om de aktiviteter, som tilsammen sikrer, at GeoDanmark udvikler sig i den ønskede retning. Aktiviteterne er forankret i foreningens fora og i fællessekretariatet og er en blanding af driftsopgaver og udviklingsopgaver.

Arbejdsprogram 2018-19

pdf
Arbejdsprogram 2018-19 Opdateret: 10.04.2018Download

Bestyrelsen har sammen med Fællessekretariatet og Sekretariatsudvalget udarbejdet arbejdsprogrammet for 2018-19. Aktiviteterne er bestemt af parternes egne behov men også af flere eksterne forhold.

Ud over GeoDanmarks interne aftaler, som beskrives i forretningsmodellen, er der udefra kommende forpligtelser, eksempelvis fra Grunddataprogrammet, idet GeoDanmark-data er en del af de frie grunddata. GeoDanmarks parter har via Grunddataprogrammet forpligtet sig til at levere data af høj kvalitet, data som skal udstilles på Datafordeleren. Blandt andet derfor er aktualitet fortsat et indsatsområde.

Den nye systemunderstøttelse er central i det kommende års arbejde, og en meget stor opgave består i en succesfuld ibrugtagning af systemet i alle kommuner og i SDFE. Der er mange arbejdsprocesser, som skal omlægges og som fremover skal foregå i det nye system. Systemet har været længe ventet, og det er en målsætning, at det opleves som en succes hos brugerne. GeoDanmark får ny strategi i 2018, og arbejdsprogrammet skal selvfølgelig give plads til, at der kan igangsættes aktiviteter til udmøntning af strategien. Derudover skal de samlede aktiviteter understøtte og styrke GeoDanmarks igangværende udvikling ”fra kort til forvaltningsgrundlag”.

Arbejdsprogrammet 2018-19 har fire fokusområder:

Opfyldelsen af milepælen om en ny systemunderstøttelse baner vejen for det, som GeoDanmark gerne vil opnå på en række områder, herunder højere aktualitet og en bredere anvendelse. GeoDanmark arbejder hen imod en succesfuld implementering af det nye system igennem en vifte af aktiviteter:

 • Der arbejdes med kompetenceudvikling: informationsmateriale, vejledninger, kurser, workshops, webinarer m.m. som udvikles i tæt samarbejde med brugerne af systemet.
 • Der arbejdes for, at systemet GeoDK kommer til at fungere i de sammenhænge, hvor data indgår i forvaltningsopgaver sammen med andre grunddata (fx adresser, veje og bygninger).
 • Der arbejdes med kommunikation af succeshistorier om samspillet mellem det nye system andre løsninger, som fremmer aktualitet.
 • Der arbejdes for, at alle kommuner lykkes med ilægning af data via det nye system GeoDK.

Aktuelle data er afgørende for GeoDanmark, hvis data skal skabe værdi. Fordi brugerne ønsker aktuelle data, men også pga. dynamikken i, at aktuelle data genererer flere brugere, hvorved data bliver ”levende”, og fejl og mangler nemmere opdages. GeoDanmark arbejder på flere fronter for, at data bliver så aktuelle som muligt:

 • Der arbejdes med, at ajourføringsprocesser i det nye system er velkendte og gennemprøvede for medarbejdere i SDFE og kommunerne. Det tjener bl.a. til, at den obligatoriske ændringsudpegning fungerer godt. Processerne er et vigtigt fokuspunkt i GeoDK’s første leveår.
 • Der arbejdes med beskrivelsen af konkrete eksempler på sagsgange eller ”best practise” med fokus på bygning, vejmidte og vandløb, således at administrativ ajourføring af disse objekter kan blive en realitet.
 • Der arbejdes hen imod konkrete pilotprojekter, som kan skabe resultater i mindre områder, fx inden for en eller flere kommuner eller med fokus på udvalgte objekttyper.

GeoDanmark skal være mere end blot et baggrundskort, men indgå som en integreret del af forvaltningsprocesser. Det har bl.a. den fordel, at GeoDanmark i forbindelse med ajourføringen kan drage nytte af viden, som sagsbehandlere indenfor eksempelvis bygning, vej og vandløb ligger inde med. GeoDanmark arbejder på flere måder for at udbrede anvendelsen af GeoDanmark-data:

 • Der arbejdes på dialog med relevante systemejere af forvaltningssystemer mhp. at få indblik i, hvordan GeoDanmark kan understøtte forvaltningen. Dette understøtter muligheden for at etablere løsninger til specifikke forvaltningsformål.
 • Der arbejdes med at Vejreferencen kobles til GeoDanmark, både teknisk og organisatorisk, samt med at en generisk model for, hvordan fremtidige referencemodeller kan kobles til GeoDanmark.
 • Der arbejdes fortsat for at højne datakvaliteten i GeoDanmark-data.
 • Der arbejdes videre med at afdække, hvordan FKG kan integreres med GeoDanmark.
 • Der arbejdes fortsat med at skabe grundlag for GeoDanmark-baserede løsninger til specifikke formål (forvaltningskort). GeoDanmark understøtter behovsafdækningen ift. specifikke formål.

Det er vigtigt, at den nye strategi får luft under vingerne, og at der i 2018-19 arbejdes målrettet med aktiviteter, som bringer GeoDanmark i den ønskede retning. GeoDanmark arbejder på flere fronter for at udmønte strategien:

 • Der udarbejdes en strategisk handleplan
 • Der arbejdes med ambassadørmateriale, som skal støtte formidlingen af strategien
 • Der kommunikeres målrettet overfor udvalgte modtagergrupper fx ledelser i ”andre forvaltninger” eller statslige institutioner

Kontakt

Kontakt Fællessekretariatet ved spørgsmål.