Arbejdsprogram

Arbejdsprogrammet giver et billede af de aktiviteter, som der i det kommende år sættes i fokus på for at bringe GeoDanmark nærmere de strategiske målsætninger:

Flere skal udnytte datamuligheder

Vi styrker de offentlige dataeksperter

Viden skal deles mellem forvaltninger i hele Danmark

I tillæg til strategiprojekterne er der i GeoDanmark mange driftsopgaver og tiltag, som bl.a. løbende skal gøre det nemmere for brugerne af GeoDanmark-data at tilgå og vedligeholde data og som sigter på at udvikle og forbedre produktionen og kvaliteten af data. En stor del af foras opgaver hører til den kategori.

Læs Arbejdsprogrammet 2019-20

pdf
Arbejdsprogram 2019-20 Opdateret: 10.04.2019Download

Principper i arbejdsprogrammet

Arbejdsprogrammet omfatter ikke samtlige opgaver i foreningen, men aktiviteterne i det implementeringsprogram, som bestyrelsen har besluttet. Her findes tre fokusområder, der er fastlagt ud fra, hvad GeoDanmark skal levere for at nå strategiens målsætninger. Med aktiviteterne i de tre fokusområder bliver gabet lukket mellem det GeoDanmark kan og det GeoDanmark vil.

Fokusområderne vil være gennemgående i hele strategiperioden 2018-22, og det er tanken, at projekterne dækker over de samme områder, men at indholdet fornyes fra år til år. Efterårets møderække i GeoDanmark (bl.a. temadag og roadshows) bruges til at indkredse indholdet i det kommendes års arbejdsprogram, eksempelvis hvilke områder der skal gennemføres demonstrationsprojekter på og hvilke konkrete anvendelser, GeoDanmark vil understøtte. De tre fokusområder beskrives herunder.

Arbejdsprogrammet for 2019-20 har tre fokusområder:

Det vigtigste budskab fra GeoDanmark er, at vores data – alene eller koblet med andre data – kan skabe værdi bredere i den offentlige sektor. Ved at anskueliggøre og demonstrere værdien af data går vi i GeoDanmark til kommunikationen på en ny måde. Vi vil gøre vores kommunikation case-baseret og i den forbindelse opsøge eksisterende og fremtidige eksempler på anvendelse. I 2019 vil vi bygge videre på arbejdet med at indsamle og formidle cases samt opbygge en metodik til at identificere og prioritere nye områder, hvor GeoDanmark-data kan komme i spil. Vi vil desuden udbrede kendskabet til GeoDanmark i relevante sammenhænge. Vi vil også understøtte den interne kommunikation, fx om muligheder og begrænsninger i GeoDK samt understøtte muligheden for uddannelse og undervisning i GeoDK og GeoDanmark.

Den øgede brug af data – fx ifm. arbejdet med fremtidens ejendomsvurderinger – betyder, at der er kommet mere fokus på GeoDanmark-datas kvalitet og aktualitet, og data er allerede blevet kvalitetsforbedret som følge heraf. Vi har sat os som mål at blive klogere på, hvordan data bruges i dag og på den baggrund belyse muligheder og begrænsninger. Det gælder både i forhold til fremtidige anvendelser og i forhold til kommunernes og SDFE’s daglige arbejde med data. Arbejdet skal gøre GeoDanmark i stand til løbende at vurdere, hvor der skal sættes ind, for at de fælles data og det fælles system kan komme flest muligt til gavn. Arbejdet kan fx give anledning til datavask, ændring af regler, igangsætning af demonstrationsprojekter eller det kan udgøre grundlaget for integrationer med fagsystemer. Arbejdet skal også sikre, at både nye og eksisterende brugere af data oplever, at det både er let at få adgang til data og vedligeholde data.

I GeoDanmark vil vi gerne kunne imødekomme både vores egne og udefra kommende, nye behov.

Disse nye metoder kan både give anledning til ny arbejdsdeling og økonomifordeling mellem SDFE og kommunerne. Igennem løbende fokus på, at organisationen er gearet til opgaverne. Det gælder både GeoDanmarks kompetencer (faglige fora), forretningsmodellen og arbejdsgange i foreningen, som skal sikre at alle trækker i samme retning. Forretningsmodellen skal efter planen revurderes efter den første 5-årige ajourføringscyklus, dvs. efter afsluttet produktion i 2019. Behovet for at få gennemgået forretningsmodellen aktualiseres af nye metoder til ajourføring og flere samarbejdsflader med eksterne parter, som er interesserede i forskellige aspekter ved GeoDanmark.

Kontakt

Kontakt Fællessekretariatet ved spørgsmål.