Systemforum

Systemforum sikrer, at GeoDanmarks system “GeoDK” hele tiden lever op til brugernes behov.

Systemforum har fokus på systemets funktionalitet, performance og videreudvikling af GeoDK.

Du kan finde mere information om GeoDK her

Seneste referater fra Systemforum Se alle Systemforum >

pdf
Referat fra møde i Systemforum 12-12-2019 Opdateret: 19.12.2019
pdf
Referat fra møde i Systemforum 02-10-2019 Opdateret: 16.10.2019
pdf
Referat fra møde i Systemforum 02-05-2019 Opdateret: 14.05.2019

Kommissorium for Systemforum

pdf
Kommissorium for Systemforum Opdateret: 20.03.2018

I forbindelse med etableringen af en ny systemunderstøttelse til GeoDanmark er det besluttet, at der skal nedsættes et Systemforum.

Systemforums hovedformål er at sikre, at systemet hele tiden lever op til brugernes behov. Dette betyder, at forum har fokus på systemets funktionalitet, performance og videreudvikling.

Systemforum skal derfor:

 • løbende afdække parternes systembehov og foreslå løsningsmuligheder
 • være tovholder på ønsker til ændringer eller videreudvikling af det nye system og har ansvaret for at vurdere, hvilke der skal arbejdes videre med og i sidste ende indstilles til bestyrelsen
 • varetage opgaven med at sikre den tekniske integration mellem systemunderstøttelsen og andre forvaltnings- og distributionssystemer, herunder Datafordeleren
 • Deltage i udformningen af designbeskrivelser i integrationer med andre systemer
 • varetage kontakten til drifts- og vedligeholdelsesgruppen, som er en del af kontrakten med leverandøren
 • følger op på udfordringer med drift og performance af systemet

Systemforum mødes til ordinære møder ca. hver anden måned heraf evt. én gang årligt ved en 2-dages workshop. Der kan løbende inviteres gæster eller projektdeltagere med særlige faglige kompetencer.

Arbejdet i Systemforum planlægges med udgangspunkt i:

 • Bestyrelsesbeslutninger
 • Arbejdsprogram for GeoDanmark
 • Udviklingsbehov til systemet
 • Tilbagemeldinger fra drifts- og vedligeholdelsesgruppen omkring systemet

Formanden bidrager til udarbejdelse af dagsorden og indstillinger til bestyrelsen i samarbejde med GeoDanmarks fællessekretariat.

Systemforum har snitflader til Administrativ ajourføringsforum, Specifikationsforum og Produktionsforum.

Systemforum sammensættes af 4 kommunale medlemmer udpeget af KL og 4 statslige medlemmer udpeget af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Operatøren skal være repræsenteret i Systemforum.

Mindst et medlem fra hver part inkl. operatøren skal være repræsenteret i Drifts- og Vedligeholdelsesgruppen. Denne gruppe referere til Systemforum.

Medlemmerne i Systemforum skal besidde relevant viden om de statslige og kommunale behov også gerne på et strategisk plan, samt have en god forståelse for drift- og vedligehold. Alle nedenstående kompetencer skal ikke nødvendigvis besiddes af alle medlemmer, men forum bør repræsentere viden om:

 • Grunddataprogram og Datafordeler
 • IT-infrastruktur
 • Systemarkitekturen
 • GeoDanmarks forretning
 • Produktionen af GeoDanmark-data
 • Drift og vedligehold af IT-systemer
 • Kommunale og statslige IT-systemer

Medlemmerne udpeges for en 2-årig periode og kan genudpeges. Udpegning sker 1. januar i lige år. Ved udtræden af forum i en periode udpeger KL hhv. SDFE straks et nyt medlem.

KL peger på en formand. Formanden er medlem af Systemforum og godkendes af bestyrelsen.

SDFE bidrager med sekretariatsbistand til forum.

Systemforum refererer til GeoDanmarks bestyrelse.

Systemforum råder over et mindre beløb til igangsættelse af mindre undersøgelses-, vedligeholdelses- eller udviklingsopgaver. Større opgaver skal godkendes af GeoDanmarks bestyrelse.

Det forventes, at hvert medlem skal afsætte fem fulde arbejdsdage til møder samt tilsvarende tid til forberedelse. For formanden forventes en yderligere indsats på 100 % heraf. I alt for medlemmer 10 arbejdsdage/år samt for formanden 20 arbejdsdage/år.

De medlemmer, der også sidder i Drifts- og Vedligeholdelsesgruppen, skal forvente et øget ressourceforbrug.

Systemforum skal

 • løbende monitorere driftsrapport og meddelelser fra drift- og vedligeholdelsesgruppen om overholdelse af kontraktlige servicemål.
 • aflægge driftsrapport (udarbejdet af drifts- og vedligeholdelsesgruppen) til hvert bestyrelsesmøde
 • årligt afrapportere statistik til GeoDanmarks bestyrelse om, hvor mange brugere, der anvender systemet og hvilke typer af anvendelser der findes
 • udarbejde en årlig tilfredshedsmåling blandt brugerne, som afrapporteres til GeoDanmarks bestyrelse
 • udarbejde en årligt evaluering af driftsleverandør, som ligeledes afrapporteres til GeoDanmarks bestyrelse
 • udarbejde en årlig rapport der indeholder statistisk opgørelse af supportorganisationens opgaver samt hvilke tiltag informationen kan afstedkomme. Rapporten forelægges bestyrelsen

Forum har til opgave at udarbejde sine egne effektmål og evalueringskriterier ud fra de nedenstående rammer. Effektmål og evaluering skal godkendes af GeoDanmarks bestyrelse, når Systemforum overtager ansvaret fra Styregruppen.

I effektmål og evaluering skal indgå, at forum udarbejder en strategisk videreudviklingsplan for systemet. At en vis procentdel af brugerne, skal være tilfredse med at bruge systemet. Dette kan indgå som en del af tilfredshedsmålingen under “leverancer”. Forum definerer, hvilken metode, der skal anvendes til målingen og hvor procentsatsen skal ligge.

Medlemmer af Systemforum

Reno Aagaard Lindberg / Formand for Systemforum / Silkeborg Kommune
Dorte Haar / Sønderborg Kommune
Ingrid Østerberg Mohr / Specialkonsulent i SDFE
Ivan Laursen Johannessen / SDFE
Janus Cavit Hoigaard Anker / Københavns Kommune
Ole brask / Roskilde Kommune
Morten Romanow Bøgemose / Funktionsleder i SDFE
Thomas Højstrand Jensen / Funktionsleder i SDFE

Kontakt

Reno Aagaard Lindberg
Formand for Systemforum, Silkeborg Kommune
Anders Esgaard Christensen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
+45 72 54 53 82
andec@sdfe.dk