Systemforum

Systemforum sikrer, at GeoDanmarks system “GeoDK” hele tiden lever op til brugernes behov.

Systemforum har fokus på systemets funktionalitet, performance og videreudvikling af GeoDK.

Du kan finde mere information om GeoDK her

Møder i Systemforum

Seneste referater fra Systemforum Se alle Systemforum >

pdf
Referat fra Systemforum 17-05-2022 Opdateret: 20.06.2022 green-arrow
pdf
Referat fra Systemforum 05-04-2022 Opdateret: 25.04.2022 green-arrow
pdf
Referat fra systemforum 23-02-2022 Opdateret: 21.03.2022 green-arrow
pdf
Referat fra Systemforum 16-11-2021 Opdateret: 03.02.2022 green-arrow
pdf
Referat fra Systemforum 31-08-2021 Opdateret: 03.02.2022 green-arrow

Kommissorium for Systemforum

pdf
Kommissorium for Systemforum 2020 Opdateret: 20.03.2018green-arrow

I forbindelse med etableringen af en ny systemunderstøttelse til GeoDanmark er det besluttet, at der skal nedsættes et Systemforum.

Systemforums hovedformål er at sikre, at systemet hele tiden lever op til brugernes behov. Dette betyder, at forum har fokus på systemets funktionalitet, performance og videreudvikling.

Systemforum skal derfor:

 • løbende afdække parternes systembehov og foreslå løsningsmuligheder
 • være tovholder på ønsker til ændringer eller videreudvikling af det nye system og har ansvaret for at vurdere, hvilke der skal arbejdes videre med og i sidste ende indstilles til bestyrelsen
 • varetage opgaven med at sikre den tekniske integration mellem systemunderstøttelsen og andre forvaltnings- og distributionssystemer, herunder Datafordeleren
 • varetage GeoDanmarks rolle som registermyndighed overfor Datafordeleren og være bindeled mellem forening og Datafordeleren
 • deltage i udformningen af designbeskrivelser i integrationer med andre systemer
 • varetage kontakten til drifts- og vedligeholdelsesgruppen, som er en del af kontrakten med leverandøren
 • følger op på udfordringer med drift og performance af systemet

Systemforum sammensættes af 4 kommunale medlemmer udpeget af KL og 4 statslige medlemmer udpeget af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Operatøren skal være repræsenteret i Systemforum.

Mindst et medlem fra hver part inkl. operatøren skal være repræsenteret i Drifts- og Vedligeholdelsesgruppen. Denne gruppe referere til Systemforum.

Medlemmerne i Systemforum skal besidde relevant viden om de statslige og kommunale behov også gerne på et strategisk plan, samt have en god forståelse for drift- og vedligehold. Alle nedenstående kompetencer skal ikke nødvendigvis besiddes af alle medlemmer, men forum bør repræsentere viden om:

 • Grunddataprogram og Datafordeler
 • IT-infrastruktur
 • Systemarkitekturen
 • GeoDanmarks forretning
 • Produktionen af GeoDanmark-data
 • Drift og vedligehold af IT-systemer
 • Kommunale og statslige IT-systemer

Medlemmerne udpeges for en 2-årig periode og kan genudpeges. Udpegning sker 1. januar i lige år. Ved udtræden af forum i en periode udpeger KL hhv. SDFE straks et nyt medlem.

KL peger på en formand. Formanden er medlem af Systemforum og godkendes af bestyrelsen.

SDFE’s del af fællessekretariatet bidrager med sekretariatsbistand til forum.

Systemforum mødes til ordinære møder ca. hver anden måned heraf evt. én gang årligt ved en 2-dages workshop.

Der kan løbende inviteres gæster eller projektdeltagere med særlige faglige kompetencer.

Arbejdet i Systemforum planlægges med udgangspunkt i:

 • Bestyrelsesbeslutninger
 • Arbejdsprogram for GeoDanmark
 • Udviklingsbehov til systemet
 • Tilbagemeldinger fra drifts- og vedligeholdelsesgruppen omkring systemet

Formanden bidrager til udarbejdelse af dagsorden og indstillinger til bestyrelsen i samarbejde med GeoDanmarks fællessekretariat.

Systemforum har snitflader til Administrativ Ajourføringsforum, Specifikationsforum og Produktionsforum.

Systemforum refererer til GeoDanmarks bestyrelse.

Systemforum råder over et mindre beløb til igangsættelse af mindre undersøgelses-, vedligeholdelses- eller udviklingsopgaver. Større opgaver skal godkendes af GeoDanmarks bestyrelse.

Systemforum skal

 • løbende monitorere driftsrapport og meddelelser fra drift- og vedligeholdelsesgruppen om overholdelse af kontraktlige servicemål.
 • aflægge driftsrapport (udarbejdet af drifts- og vedligeholdelsesgruppen) til hvert bestyrelsesmøde
 • årligt afrapportere statistik til GeoDanmarks bestyrelse om, hvor mange brugere, der anvender systemet og hvilke typer af anvendelser der findes
 • udarbejde en årlig tilfredshedsmåling blandt brugerne, som afrapporteres til GeoDanmarks bestyrelse
 • udarbejde en årligt evaluering af driftsleverandør, som ligeledes afrapporteres til GeoDanmarks bestyrelse
 • udarbejde en årlig rapport der indeholder statistisk opgørelse af supportorganisationens opgaver samt hvilke tiltag informationen kan afstedkomme. Rapporten forelægges bestyrelsen

Det forventes, at hvert medlem skal afsætte fem fulde arbejdsdage til møder samt tilsvarende tid til forberedelse. For formanden forventes en yderligere indsats på 100 % heraf. I alt for medlemmer 10 arbejdsdage/år samt for formanden 20 arbejdsdage/år.

De medlemmer, der også sidder i Drifts- og Vedligeholdelsesgruppen, skal forvente et øget ressourceforbrug.

Systemforum arbejde på at,

 • understøtte den årlige dataproduktion og data vedligehold
 • GeoDK-editoren er kommunernes foretrukne værktøj til vedligehold af GeoDanmark-data
 • der er løbende en kommunikation mellem leverandør og kunde
 • de fotogrammetriske ajourføringer kommer effektivt i databasen
 • understøtte hele datakæden fra produktion til udstilling
 • GeoDanmark-data udstilles på Datafordeleren og andre udstillingsplatforme
 • sikre en strategisk plan for videreudvikling af GeoDK

Medlemmer af Systemforum

Reno Aagaard Lindberg / Formand for Systemforum / Silkeborg Kommune
Dorte Haar / Sønderborg Kommune
Ingrid Østerberg Mohr / SDFI
Ivan Laursen Johannessen / SDFI
Janus Cavit Hoigaard Anker / Københavns Kommune
Ole Brask /
Roskilde Kommune
Morten Romanow Bøgemose / SDFI
Morten Karshøj Hjeds / SDFI

Kontakt

Reno Aagaard Lindberg
Formand for Systemforum, Silkeborg Kommune
Anders Esgaard Christensen
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
+45 72 54 53 82
andec@sdfi.dk

Send mail til Systemforum