Systemforum

Systemforum sikrer, at GeoDanmarks system “GeoDK” hele tiden lever op til brugernes behov.

Systemforum har fokus på systemets funktionalitet, performance og videreudvikling af GeoDK.

Du kan finde mere information om GeoDK her

Møder i Systemforum

21. juni 2024
Møde i Systemforum
Sted: Virtuelt
21. august 2024
Møde i Systemforum
Sted: KL
22. oktober 2024
Møde i Systemforum
Sted: Virtuelt

Seneste referater fra Systemforum Se alle Systemforum >

pdf
Referat fra Systemforum 03-13-2024 Opdateret: 15.04.2024 green-arrow
pdf
Referat fra Systemforum 17-01-2024 Opdateret: 30.01.2024 green-arrow
pdf
Referat fra Systemforum 31-10-2023 Opdateret: 14.12.2023 green-arrow

Kommissorium for Systemforum

pdf
Kommissorium for Systemforum 2022 Opdateret: 03.11.2022green-arrow

Systemforum er etableret for at varetage drift, vedligehold og udvikling af GeoDanmarks systemunderstøttelse (GeoDK). GeoDK er foreningens system og webklient som anvendes til opbevaring og ajourføring af GeoDanmark grunddata, som udstilles på Datafordeleren.

Systemforums hovedformål er at sikre, at systemet hele tiden lever op til brugernes behov. Det betyder, at Systemforum har fokus på systemets funktionalitet, performance og videreudvikling.

Systemforum skal derfor:

 • Løbende afdække parternes systembehov og foreslå løsningsmuligheder
 • Være tovholder på ønsker til ændringer eller videreudvikling af GeoDK og har ansvaret for at vurdere, hvilke der skal arbejdes videre med og i sidste ende indstilles til bestyrelsen
 • Varetage opgaven med at sikre den tekniske integration mellem GeoDK og andre forvaltnings- og distributionssystemer, herunder Datafordeleren
 • Varetage GeoDanmarks rolle som registermyndighed overfor Datafordeleren og være bindeled mellem forening og Datafordeleren
 • Deltage i udformningen af designbeskrivelser i integrationer med andre systemer
 • Varetage kontakten til drifts- og vedligeholdelsesgruppen, som er en del af kontrakten med leverandøren
 • Følge op på udfordringer med drift og performance af systemet
 • Være ansvarlig for GeoDanmark 3 baggrundskort, herunder kontakten til relevant arbejdsgruppe.

Systemforum sammensættes af:

 • Fire kommunale medlemmer udpeget af KL
 • Fire statslige medlemmer udpeget af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI).
 • Operatøren skal være repræsenteret i Systemforum.

 

Ved udtræden af Systemforum udpeges hurtigst muligt et nyt medlem.

Mindst et medlem fra hver part inkl. operatøren skal være repræsenteret i Drifts- og Vedligeholdelsesgruppen. Denne gruppe refererer til Systemforum.

Medlemmerne i Systemforum skal besidde relevant viden om de statslige og kommunale behov også gerne på et strategisk plan, samt have en god forståelse for drift- og vedligehold. Alle nedenstående kompetencer skal ikke nødvendigvis besiddes af alle medlemmer, men forum bør repræsentere viden om:

 • Grunddataprogram og Datafordeler
 • IT-infrastruktur
 • Systemarkitekturen
 • GeoDanmarks forretning
 • Produktionen af GeoDanmark grunddata
 • Brugernes arbejdsgange og behov
 • Drift og vedligehold af IT-systemer
 • Kommunale og statslige IT-systemer.

KL indstiller en formand til godkendelse i bestyrelsen. Formanden er medlem af Sekretariatsudvalget.

Systemforum mødes til ordinære møder ca. hver anden måned og heraf evt. én gang årligt ved en 2-dages workshop. Der kan løbende inviteres gæster eller projektdeltagere med særlige faglige kompetencer.

SDFI’s del af fællessekretariatet bidrager med sekretariatsbistand til forum.

Arbejdet i Systemforum planlægges med udgangspunkt i:

 • Bestyrelsesbeslutninger
 • Arbejdsprogram for GeoDanmark
 • Udviklingsbehov til systemet
 • Tilbagemeldinger fra drifts- og vedligeholdelsesgruppen omkring systemet.

Formanden bidrager til udarbejdelse af dagsorden og indstillinger til bestyrelsen i samarbejde med GeoDanmarks fællessekretariat.

Systemforum har snitflader til Administrativ Ajourføringsforum, Specifikationsforum og Produktionsforum.

Systemforum refererer til GeoDanmarks bestyrelse.

Systemforum servicere Styregruppen for GeoDK, hvor kunde og leverandør mødes på ledelsesniveau.

Systemforum råder over et mindre beløb til igangsættelse af mindre undersøgelses-, vedligeholdelses- eller udviklingsopgaver. Større opgaver skal godkendes af GeoDanmarks bestyrelse.

Systemforum skal:

 • Løbende monitorere driftsrapport og meddelelser fra drift- og vedligeholdelsesgruppen om overholdelse af kontraktlige servicemål
 • Fremlægge økonomi for udvikling af GeoDK til hvert bestyrelsesmøde
 • Årligt afrapportere statistik til GeoDanmarks bestyrelse om, hvor mange brugere, der anvender systemet og hvilke typer af anvendelser, der findes
 • Udarbejde en tilfredshedsmåling blandt brugerne hvert 2. år, som afrapporteres til GeoDanmarks bestyrelse.

Det forventes, at hvert medlem skal afsætte fem arbejdsdage til møder samt tilsvarende tid til forberedelse. For formanden forventes en yderligere indsats på 100 % heraf. I alt for medlemmer 10 arbejdsdage/år samt for formanden 20 arbejdsdage/år.

De medlemmer, der også sidder i Drifts- og Vedligeholdelsesgruppen, skal forvente et øget ressourceforbrug.

Systemforum arbejder på at:

 • Understøtte den årlige dataproduktion og data vedligehold
 • GeoDK-editoren understøtter parternes behov til vedligehold af GeoDanmark grunddata
 • Der er en løbende kommunikation mellem leverandør og kunde
 • De fotogrammetriske ajourføringer kommer effektivt i databasen
 • Understøtte hele datakæden fra produktion til udstilling
 • GeoDanmark grunddata udstilles på Datafordeleren og andre udstillingsplatforme
 • Sikre en strategisk plan for videreudvikling af GeoDK.

Medlemmer af Systemforum

Reno Aagaard Lindberg / Formand for Systemforum / Silkeborg Kommune
Dorte Haar / Sønderborg Kommune
Ingrid Østerberg Mohr / SDFI
Ivan Laursen Johannessen / SDFI
Brian Pilemann Olsen / Hillerød Kommune
Ole Brask /
Roskilde Kommune
Morten Romanow Bøgemose / SDFI
Morten Karshøj Hjeds / SDFI

Kontakt
Reno Aagaard Lindberg
Formand for Systemforum, Silkeborg Kommune
Anders Esgaard Christensen
SDFI
+45 72 54 53 82
andec@sdfi.dk

Send mail til Systemforum