GeoDanmarks Temadag den 1. oktober 2020

13.10.2020

GeoDanmark har den 1. oktober 2020 afholdt den årlige temadag for alle foramedlemmer.

Temadagen blev i år afholdt virtuelt, og bød på flere emner, drøftelser og faglige indlæg. Her er et nedslag i de forskellige emner henover dagen.

Status på arbejde og opgaver i de fire fora
De fire formænd fortalte om status på arbejdet i deres respektive fora.
Det generelle indtryk er, at det går godt i GeoDanmark, og at samarbejdet mellem foraene er blevet styrket.

Der er dog fortsat behov for at styrke kommunikationen mellem fora og hvordan fora bruger hinanden og hinandens kompetencer. Fora formændene udtrykte ønske om, at vi arbejder videre med det, der binder os sammen inde i foreningen, og det, der sikrer en god kommunikation udadtil.

Der er også ønske om at etablere én enkel indgang for henvendelser til GeoDanmark vedrørende system, specifikation og ajourføringsprocedurer.

Samarbejdet mellem foreningens fora
Samarbejdet mellem fora har været drøftet på tidligere temadage, og blev samlet op på denne temadag, hvor det blev slået fast, at de emner, der tidligere har været drøftet, fortsat er aktuelle.

Det blev konkluderet, at der er behov for en bedre struktur og koordinering, der gør det muligt for fora at handle på de opgaver, der kommer, men uden at det sker ustruktureret og ukoordineret med de øvrige fora. De enkelte fora opfordres derfor til at dele deres viden om de opgaver, de er i gang med på et tidligt tidspunkt.

På baggrund af dette ønske, besluttede Sekretariatsudvalget på et efterfølgende møde, at foraformændene mødes hver 14. dag sammen med formanden for Sekretariatsudvalget og en repræsentant for Fællessekretariatet. Møderne skal sikre koordinering mellem foraene indbyrdes og med Fællessekretariatet.

Oplæg om vedtægtsændringerne
Jens Brandt Sørensen fra SDFE og GeoDanmarks bestyrelse gav en introduktion til bestyrelsens tanker bag vedtægtsændringerne, herunder at økonomi, organisering og spørgsmål om hvor vidt nye data vil skulle indgå i GeoDK, skal vurderes fra sag til sag.

Lennart Christoffersen fra GeoDanmarks Fællessekretariat og Line Hvingel fra KL gav en introduktion til hvilken konkret betydning vedtægtsændringerne får i forhold til arbejdet med FKG.

GeoDanmarks arbejdsprogram 2021
Jens Gottlieb fra GeoDanmarks Fællessekretariat præsenterede rammerne for de forventede 2021-arbejdsprogramaktiviteter og bad deltagerne om at give input til arbejdsprogramtema 2.4 om konkrete dataforbedringer.
Gruppedrøftelserne gav input til dataforbedringer på temaerne vandløbsmidte, vej, sø, rekreativt område og bygning.

Der var enighed om, at der kun skal laves dataforbedringer på eksisterende temaer, hvis der er et forretningsmæssigt behov og efterspørgsel.

Fællessekretariatet samler op på forslagene med henblik på en fremlæggelse for bestyrelsen, så eventuelle dataforbedringsopgaver kan indgå i kommende arbejdsprogrammer.

Temadagen bød også på to faglige oplæg
Undervejs på temadagen blev der tid til to faglige indlæg. Bjarke Skjødt fra SDFE holdt et oplæg om kunstig intelligens i forbindelse med ændringsudpegninger fra flyfoto, og Henrik Ørum Svendsen, ligeledes fra SDFE, holdt et oplæg om geografi i lovgivningen.