Projekt Ny datamodel og Specifikation 7.0

Projektbeskrivelse

Formålet er at udvikle en ny datamodel og specifikation version 7.0 for GeoDanmark grunddata, så system og data kan understøtte de strategiske retningslinjer for GeoDanmark grunddata. Det skal desuden sikres, at GeoDanmark grunddata fortsat kan udstilles på Datafordeleren, og at supplerende data kan udstilles på en passende platform.

Projektet forventes at løbe ind i 2026.

Status

I månederne februar og marts er arbejdet med produktnedbrydning og konkrete aktiviteter i projektområderne Governance og økonomi, Kommunikation, interessenter og dokumentation, Supplerende data og Tilpasning af GeoDK. Der er etableret en projektorganisation, som er godkendt på GeoDanmarks bestyrelsesmøde den 2. februar 2024.

Marts 2024

Governance og økonomi
Projektledelsesgruppen har konstitueret sig og mødes (online) ugentligt.
Der er igangsat et afklaringsforløb om mulighederne for videreudvikling af GeoDK inden for den eksisterende kontrakt med Septima.

Kommunikation, interessenter og dokumentation
Der er gennemført en produktnedbrydningsworkshop, og på baggrund heraf er defineret en række konkrete aktiviteter, som er sat i gang. Aktiviteterne omfatter vidensdelingsarrangementer, opsættelse af et digitalt projektrum, en interessentanalyse samt en kommunikationsplan.

Supplerende data
Der er afholdt en produktnedbrydningsworkshop, som har resulteret i definition af produkterne ”Definition af retningslinjerne for supplerende data” og ”Analyse af mulige udstillingsplatforme for supplerende data”. Der arbejdes pt. med disse produkter med henblik på, at resultatet kan forelægges bestyrelsen på mødet den 29. maj 2024.

Tilpasning af GeoDK
Der er afholdt en produktnedbrydningsworkshop, som bl.a. har klarlagt, at der er behov for at foretage en række afklaringer af afhængigheder til leverandøren, anvendere og interessenter ift. GeoDK. Førstkommende aktivitet er afklaringer med systemleverandøren (Septima). Herudover planlægges afholdt et fællesmøde mellem Specifikationsforum og Systemforum om oprydning i specifikationens regler og systemimplementeringen, som bl.a. genererer uhensigtsmæssigt mange advarsler. Den aktivitet vil blive drevet af de to fora.

I den kommende periode frem mod bestyrelsesmødet den 29. maj vil der blive arbejdet videre med de konkrete produkter i ovenstående projektområder samt blive afholdt en produktnedbrydningsworkshop i projektområdet Specifikation 7.0.

Projektorganisation

Projektleder:
Kristine Munk Pollas, SDFI

Projektledelsesgruppe:
Jørgen Grum, SDFI
Ingrid Østerberg Mohr, SDFI
Anders Esgaard Christensen, SDFI
Brian Hansen Damsgaard, Fredericia Kommune
Reno Aagaard Lindberg, Silkeborg Kommune
Jens Gottlieb, KL/GeoDanmark

Bestyrelsen er styregruppe og følger fremdriften i projektet.

Projektområder

Projektet er struktureret i 10 projektområder. Områderne er bemandet af medlemmer fra SDFI og kommuner.