Specifikationsforum

Specifikationsforums opgave er løbende at opdatere og tilrette Specifikationen, så den understøtter, at GeoDanmark-data bliver brugt som administrationsgrundlag på tværs af den offentlige og private sektor i Danmark. 

Seneste referater fra Specifikationsforum Se alle Specifikationsforum >

pdf
Referat fra Specifikationsforum 01-11-2022 Opdateret: 09.11.2022 green-arrow
pdf
Referat fra Specifikationsforum 16-08-2022 Opdateret: 22.08.2022 green-arrow
pdf
Referat fra Specifikationsforum 21-06-2022 Opdateret: 29.06.2022 green-arrow

Kommissorium for Specifikationsforum

pdf
Kommissorium for Specifikationsforum 2022 Opdateret: 03.11.2022green-arrow

GeoDanmark grunddata er en del af Grunddataprogrammet, hvor GeoDanmark specifikationen beskriver de geografiske grunddata. Specifikationsforum er etableret for at sikre, at GeoDanmark grunddata til stadighed er veldefinerede og velbeskrevne, så data bredt understøtter de samfundsmæssige anvendelsesbehov, som GeoDanmark prioriterer for GeoDanmark grunddata.

Specifikationsforum skal sikre, at specifikationen lever op til de samfundsmæssige behov samt at der sker den rette inddragelse og forankring i forbindelse med udvikling af GeoDanmark specifikationen, så GeoDanmark grunddata understøtter foreningens strategi.

Specifikationsforum udarbejder objekttypedefinitioner og beskriver krav til objekttypernes topologi, geometri, attributter og kvalitet.

Specifikationsforum har til opgave at vedligeholde specifikationen, så den løbende tilrettes i forhold til erfaringer fra ajourføringen og anvendelsen af data.

Specifikationsforum samarbejder med de øvrige fora og medvirker til at sikre koordination mellem produktion og ajourføring samt systemunderstøttelsen og specifikation.

Specifikationsforum sammensættes af:

 • Fire kommunale medlemmer udpeget af KL
 • Fire statslige medlemmer udpeget af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) og de statslige sektorinteresser
 • Et medlem udpeget af Geoforum fra den private sektor
 • Et medlem udpeget af Dansk Ledningsejer Forum fra forsyningssektoren

Ved udtræden af Specifikationsforum udpeges snarest muligt et nyt medlem.

KL indstiller en formand blandt de fire kommunale medlemmer til bestyrelsens godkendelse. Formanden er medlem af Sekretariatsudvalget.

Specifikationsforum afholder møder ca. fire gange om året. Møderækken kan suppleres med en 2-dages workshop.

KL´s del af fællessekretariatet yder sekretariatsbistand til Specifikationsforum.

Formanden leder møderne og udarbejder mødedagsorden i samarbejde med sekretariatsbistanden fra Fællessekretariatet.

Efter behov inviteres gæster eller projektdeltagere med særlige kompetencer.

Større arbejdsopgaver i Specifikationsforum kan projektorganiseres. Dette sker for at sikre en fleksibel tilrettelæggelse og inddragelse af specifikke ressourcer i arbejdet.

Arbejdet i Specifikationsforum planlægges med udgangspunkt i:

 • Bestyrelsesbeslutninger
 • Arbejdsprogrammet
 • Indkomne ændringsforslag til specifikationen

Indstillinger til bestyrelsen forberedes af formanden i samarbejde med Fællessekretariatet.

 • Specifikationsforum refererer til GeoDanmarks bestyrelse.Specifikationsforum har mandat til at foretage rettelser og ændringer i specifikationen. Hvis Specifikationsforum vurderer, at ændringerne har mærkbare økonomiske og administrative konsekvenser for GeoDanmark, forelægges disse for bestyrelsen.Specifikationsforum kan selvstændigt igangsætte analyser og udredninger til udvikling af specifikationen.Beslutninger i Specifikationsforum træffes i enighed på møderne.

Specifikationsforum skal:

 • Fastlægge arbejdsopgaver til det kommende års arbejdsprogram
 • Udgive, efter behov, GeoDanmark specifikationen i en ny version, der indeholder ændringer af datamodellen
 • Udgive, efter behov, GeoDanmark specifikationen i en ny version, der ikke indeholder ændringer af datamodelen
 • Publicere og offentliggøre GeoDanmark Specifikationen på GeoDanmarks hjemmeside
 • Udgive en årlig redegørelse for det forgangne års arbejde i Specifikationsforum

Det forventes, at hvert medlem bidrager med fem arbejdsdage til møder samt tilsvarende tid til forberedelse. Formanden forventes at bidrage med en yderligere indsats på 100 % heraf.

Specifikationsforum skal understøtte produktionen og ajourføringen af GeoDanmark grunddata ved rettidigt at tilpasse specifikationen til de aktuelle forretningsbehov.

Medlemmer i Specifikationsforum

 • Brian Hansen Damsgaard / Formand for Specifikationsforum  /  Fredericia Kommune
 • Tyge Pontoppidan Jensen / Københavns Kommune
 • Hanne Christensen / Hillerød Kommune
 • Lars Ellebjerg / Hvidovre Kommune
 • Kurt Toft / SDFI
 • Charlotte Bjerregaard / SDFI
 • Helle Kirkedal / Vurderingsstyrelsen
 • Svend Elgaard / Vejdirektoratet
 • Jette Kristensen / Andel
 • Laurids Rolighed Larsen / Geoforum, NIRAS

Kontakt

Brian Hansen Damsgaard
Formand for Specifikationsforum, Fredericia Kommune
Jens Gottlieb
KL
+45 33 70 39 31
jego@kl.dk