Specifikationsforum

Specifikationsforums opgave er løbende at opdatere og tilrette Specifikationen, så den understøtter, at GeoDanmark-data bliver brugt som administrationsgrundlag på tværs af den offentlige og private sektor i Danmark. 

Seneste referater fra Specifikationsforum Se alle Specifikationsforum >

pdf
Referat fra Specifikationsforum 16-08-2022 Opdateret: 22.08.2022 green-arrow
pdf
Referat fra Specifikationsforum 21-06-2022 Opdateret: 29.06.2022 green-arrow
pdf
Referat fra Specifikationsforum 02-05-2022 Opdateret: 17.05.2022 green-arrow

Kommissorium for Specifikationsforum

pdf
Kommissorium for Specifikationsforum Opdateret: 06.06.2017green-arrow

Specifikationen er en vigtig grundsten i samarbejdet mellem kommuner og stat.
Med vedtagelse af strategien i 2013 fastslås at:

 • Specifikationsarbejdet skal sikre, at GeoDanmark-data til stadighed er veldefinerede og velbeskrevne.
 • Specifikationsarbejdet har ansvaret for at opstille krav til indhold i form af objekttypedefinitioner, topologi, geometri, attributter, samt kvalitet og aktualitet i data.
 • GeoDanmark-specifikationen skal til stadighed bredt understøtte de samfundsmæssige anvendelsesbehov, som GeoDanmark vælger at prioritere.
 • Herunder skal der være særskilt fokus på, at GeoDanmark-data er en del af grunddataprogrammet, hvilket sætter specifikt fokus på aktualitet, kvalitet og homogenitet i data.

GeoDanmarks Specifikationsforum skal repræsentere de væsentlige interessenter i Specifikationen og sammensættes således:

 • Fire repræsentanter udpeget af kommunerne ved KL dækkende geodataområdet, samt det forretningsmæssige fokus på en effektiv administrativ anvendelse af GeoDanmark-data
 • Fire repræsentanter udpeget af staten ved SDFE dækkende geodataområdet samt de statslige sektorinteresser på bygnings-, vej- og vandområdet
 • En repræsentant udpeget af Geoforum dækkende private interesser f.eks. produktionsfaglige eller større brugergruppers interesser.
 • En repræsentant udpeget af Dansk Ledningsejer Forum dækkende forsyningsvirksomheders interesser.

Repræsentanter fra staten og kommunerne bidrager med forretningsmæssige og procesfaglige kompetencer. Medlemmerne har pligt til at bidrage til den faglige udvikling af specifikationen og til formidlingen af denne. Specifikationsforum kan til særlige projekter supplere sig ad hoc med relevante faglige kompetencer. Medlemmerne udpeges for en 2-årig periode og kan genudpeges. Udpegning sker 1. januar i ulige år.

KL peger på en formand. Formanden skal være medlem af Specifikationsforum. Formanden skal godkendes af bestyrelsen.

Specifikationsforum mødes til ordinære møder ca. fire gange om året heraf evt. én gang årligt ved en todages workshop. Der kan løbende inviteres gæster eller projektdeltagere med særlige faglige kompetencer.

Fællessekretariatet yder sekretariatsbistand til Specifikationsforum.

Arbejdet i Specifikationsforum planlægges med udgangspunkt i:

 • Bestyrelsesbeslutninger
 • Arbejdsprogrammet
 • Indkomne ændringsforslag til Specifikationen

Formanden bidrager til udarbejdelse af dagsorden og leder møderne.

De ordinære møder indeholder konkrete beslutninger, hvor eventuelle indstillinger til Bestyrelsen kan drøftes. Indstillinger til Bestyrelsen forberedes af formanden i samarbejde med Fællessekretariatet. Formanden skal tillige deltage i Sekretariatsudvalget.

Større arbejdsopgaver i Specifikationsforum kan projektorganiseres. Dette sker for at sikre en fleksibel tilrettelæggelse og inddragelse af specifikke ressourcepersoner i arbejdet. Specifikationsforum kan nedsætte arbejdsgrupper og projekter indenfor arbejdsprogrammet.

 • Specifikationsforum har kompetence til at foretage rettelser og ændre i Specifikationen, så længe det ikke har mærkbare økonomiske og administrative konsekvenser for aftaleparterne.
 • Specifikationsforum kan selvstændigt igangsætte analyser og udredninger til udvikling af Specifikationen og til at belyse et aftalegrundlag indenfor rammerne af GeoDanmarks arbejdsprogram.

Beslutninger i Specifikationsforum træffes som hovedregel i enighed på møderne. Hvor dette ikke er muligt, træffes beslutning af formanden på baggrund af medlemmernes holdninger. Eventuelle indstillinger fra mindretal skal forelægges Bestyrelsen, såfremt det ønskes af mindretallet.

GeoDanmarks Bestyrelse forventer følgende leverancer fra Specifikationsforum:

 • Specifikationsforum træffer de nødvendige beslutninger, der sikrer, at foreningen fortsat har en tidssvarende specifikation
 • Specifikationen udkommer med en ny version til brug for udbud af fotogrammetrisk ajourføring, når der er økonomisk rationale for det
 • Specifikationen kan tilrettes hvert halve år med en ny version til brug for indberetning af data via administrativ ajourføring eller til nye attributdata
 • I samarbejde med Produktionsforum og et evt. nyt Systemforum udarbejdes et årshjul for udgivelser af  nye versioner af Specifikationen
 • Alle gældende specifikationer skal gøres tilgængelig på GeoDanmarks hjemmeside

Det forventes, at hvert menigt medlem skal afsætte fem fulde arbejdsdage til møder samt tilsvarende tid til forberedelse. For formanden forventes en yderligere indsats på 100 % heraf.

I alt for menige medlemmer ti arbejdsdage/år samt for formanden 20 arbejdsdage/år.

Der udgives en årlig redegørelse i januar måned for det forgangne års arbejde i Specifikationsforum.

Medlemmer i Specifikationsforum

 • Brian Hansen Damsgaard / Formand for Specifikationsforum  /  Fredericia Kommune
 • Tyge Pontoppidan Jensen / Københavns Kommune
 • Hanne Christensen / Hillerød Kommune
 • Lars Ellebjerg / Hvidovre Kommune
 • Kurt Toft / SDFI
 • Charlotte Bjerregaard / SDFI
 • Helle Kirkedal / Vurderingsstyrelsen
 • Svend Elgaard / Vejdirektoratet
 • Jette Kristensen / Andel
 • Laurids Rolighed Larsen / Geoforum, NIRAS

Kontakt

Brian Hansen Damsgaard
Formand for Specifikationsforum, Fredericia Kommune
Jens Gottlieb
KL
+45 33 70 39 31
jego@kl.dk