Produktionsforum

Produktionsforum udarbejder retningslinjer for samarbejdet mellem SDFE og kommunerne om dataproduktionen. 

Dataproduktionen vedrører fotogrammetriske ydelser, fotoflyvning, produktion af ortofoto, ajourføring af GeoDanmark-data og kvalitetskontrol.

Seneste referater fra Produktionsforum Se alle Produktionsforum >

pdf
Referat fra møde i Produktionsforum 07-09-2022 Opdateret: 19.09.2022 green-arrow
pdf
Referat fra møde i Produktionsforum 15-06-2022 Opdateret: 29.06.2022 green-arrow
pdf
Referat fra møde i Produktionsforum 30-03-22 Opdateret: 07.04.2022 green-arrow

Produktionsforums kommissorium

pdf
Kommissorium for Produktionsforum Opdateret: 06.06.2017green-arrow

På GeoDanmarks repræsentantskabsmøde den 10. april 2014 blev ”Ny forretningsmodel for FOTdanmark” godkendt.

I ”Ny forretningsmodel” er arbejdsfordelingen mellem kommunerne og SDFE ændret, således at det er SDFE, der er den udførende part, hvor opgaverne vedrører bl.a. planlægning, kontraktindgåelse og kvalitetssikring af de fotogrametriske ydelser.

For at sikre fortsat kommunal indflydelse og dialog omkring denne væsentlige opgave, oprettes et ”Produktionsforum” med repræsentanter fra kommunerne og SDFE.

 • De kommunale samarbejdsparter udpeger via KL 6 repræsentanter, med en repræsentant fra hvert at de regionale geodatasamarbejder.
 • SDFE udpeger 3 repræsentanter.

Repræsentanterne udpeges for en periode af 2 år. Ved udtræden i en periode udpeger hhv. SDFE eller geodatasamarbejdet straks et nyt medlem.

Repræsentanterne indstiller en formand blandt medlemmerne til udpegning af GeoDanmarks bestyrelse. Formanden udpeges for en periode af 2 år.

SDFE bidrager med sekretariatsbistand til forum.

Produktionsforum afholder fire årlige møder med møde- og beslutningspligt.

 • Disse møder søges som udgangspunkt afholdt i marts, juni, september og december.
 • Ved afbud har de kommunale samarbejdsparter, henholdsvis SDFE mulighed for at sende en suppleant, som udpeges af den pågældende part.

Produktionsforum mødes og/eller kommunikerer i de mellemliggende perioder efter behov.

Produktionsforum træffer afgørelser indenfor de rammer, der er fastlagt i GeoDanmarks forretningsmodel.
Afgørelser træffes ved enstemmighed.
Ved uenighed forelægges problemstillinger GeoDanmarks bestyrelse.

Produktionsforum har følgende opgaver:

 • Godkendelse af overordnede rammer for produktionen af fotogrametriske ydelser, herunder kvalitetskrav, tidsplaner og nødvendige prioriteringer, indstillet af SDFE
 • Indhentning af ønsker og udarbejdelse af ydelseskatalog med standardoptioner for ekstra fotogrametriske ydelser (kommunale tilkøbsydelser)
 • Aftale rammerne for kommunikation mellem SDFE og de kommunale samarbejdsparter
 • Fastlæggelse af metode for indberetning af de kommunale ændringsudpegninger
 • Godkende rammerne for SDFEs opgaver med kvalitetssikring af fotogrammetriske ydelser, indstillet af SDFE
 • Definere samarbejdsformen, for hvordan kommuner ønsker at deltage i kvalitetssikringen
 • Dialog om væsentlige ændringer i faktuelle produktions- og tidsplaner
 • Håndtering af udfordringer i forbindelse med produktionen, der afviger fra de overordnede rammer, eks. kvalitetskrav og tidsplaner
 • Udarbejde årlig evalueringsrapport med opfølgning vedrørende produktion og samarbejde, samt årlig revision af ydelseskataloget

Leverancer: Produktionsforums kommunale repræsentanter:
Produktionsforums kommunale repræsentanter har desuden ansvar for:

 • Opsamling, koordination og varetagelse af indberetninger til SDFE, herunder tilvalg af frivillig ajourføring og tillægsydelser efter ydelseskatalog, områdepolygoner, ændringsudpegninger
 • Inddragelse af de berørte kommunale samarbejdsparter i produktionsspørgsmål af væsentlig betydning

Leverancer: Produktionsforums repræsentanter fra SDFE:
Repræsentanterne fra Geodatastyrelsen har desuden ansvar for:

 • Orientering om overordnede forhold vedrørende produktionen: Produktions- og tidsplaner, nødvendige prioriteringer mv. i henhold til SDFEs forpligtelser i den indgåede aftale
 • Inddragelse af Produktionsforum om væsentlige ændringer eller spørgsmål

Ca. 1-2 uger pr. år pr. medlem af forum til mødedeltagelse og forberedelse

Væsentlige mål for Produktionsforum er at sikre

 • En effektiv kommunikation mellem samarbejdsparterne fsva. – Kommunale ønsker og indmeldinger til produktionen – – – – Status på produktion
 • Landdækkende hensyn ved beslutninger i forbindelse med afklaring af produktionsmæssige spørgsmål.
 • De fotogrametriske ydelser vedrørende årets ajourføring af FOT-objekter.
 • Effektiv ressourceforbrug i forbindelse med Produktionsforums koordinering af indkøb af fotogrametriske ydelser.
  • Ved Produktionsforums møde i september evalueres de fotogrametriske ydelser vedrørende årets fotoflyvning og produktion af ortofotos.
  • Ved Produktionsforums møde i marts evalueres samarbejdsformen og ressourceforbrug i Produktionsforum
  • Efter Produktionsforums møde i marts udarbejdes en samlet evalueringsrapport som fremlægges for GeoDanmarks bestyrelse til orientering.

Medlemmer i Produktionsforum

 • Annette F. Stammerjohan  /  Formand for Produktionsforum  /  SDFI
 • Jørgen Grum  /  SDFI
 • Kurt Toft  /  SDFI
 • Eskil Kjærshøj Nielsen / SDFI
 • Merete Hansen  /  Repræsentant for Sydkort  /  Haderslev Kommune
 • Allan Gyldendal Frederiksen /  Repræsentant for GeoMidt  / Syddjurs Kommune
 • Christian Greisik  /  Repræsentant for GeoØst / Rødovre Kommune
 • Sten Frandsen  /  Repræsentant for GeoFyn  /  Odense Kommune
 • Marianne Tomra  /  Repræsentant for GeoNord  /  Jammerbugt Kommune

Kontakt

Annette F. Stammerjohan
Formand for Produktionsforum, SDFI
+45 72 54 57 15
afo@sdfi.dk
Laura Bjørnholt Larsen
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
+45 72 54 59 77
labjl@sdfi.dk