Forretningsmodel

Forretningsmodellen bestemmer rammen for samarbejdet mellem medlemmerne i GeoDanmark både organisatorisk og økonomisk. Forretningsmodellen er gældende frem til 2019.

Indholdet i forretningsmodellen er:

FOTdanmark er rammen for et samarbejde mellem alle landets kommuner og Geodatastyrelsen (GST) om etablering og vedligehold af et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag. Den nye forretningsmodel fastlægger den overordnede opgave-, ansvars- og økonomifordeling mellem parterne.

Forretningsmodellen er baseret på et udredningsarbejde og forhandlingsforløb, som er startet i FOT-sekretariatsudvalget og afsluttet i FOT-bestyrelsen. Dette notat beskriver forretningsmodellen som den er godkendt på FOT-bestyrelsesmødet den 10. december 2013.

Bestyrelsen har efterfølgende givet foreningens faste fora mulighed for at komme med opklarende spørgsmål til forretningsmodellen og dokumenterne er på baggrund heraf tilrettet eller uddybet.

Forretningsmodellen er opdelt i en tekstdel, hvor opgave- og ansvarsfordeling mellem parterne er beskrevet, samt et bilag 1 med den aftalte økonomifordeling.

Der er i forhandlingsforløbet udarbejdet en række notater som grundlag for nærværende forretningsmodel. Disse notater medfølger (bilag 2-8), idet en række af overvejelserne bag forretningsmodellen her er nærmere beskrevet. Bilag 3 – 8 skal dog læses som arbejdspapirer i en proces frem mod den nye forretningsmodel, og ved eventuelle uoverensstemmelser mellem dette notat og disse bilag, er det nærværende notat, som er gældende. Bilag 2 er FOTdanmarks strategiske grundlag som blev godkendt på repræsentantskabsmødet i 2013.

Nærværende forretningsmodel, som er godkendt af FOT-bestyrelsen, skal inden den effektueres, tiltrædes/godkendes i forskellige fora i kommunalt og statsligt regi, inden forretningsmodellen fremlægges til godkendelse på FOTdanmarks repræsentantskabsmøde i april 2014. Dog har bestyrelsen kompetencen, hvad angår det element, der vedrører det fælles sekretariat for foreningen.

Når den nye forretningsmodel er endelig godkendt, vil den erstatte ’Beskrivelse af FOT-samarbejdet – Et Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrundlag’, som blev godkendt på det stiftende møde i FOTdanmark den 8. oktober 2007.

Den nye forretningsmodel vil medføre en række omlægninger i opgaver, ansvar og resurseindsats mellem kommunerne og GST. FOT-bestyrelsen ønsker, at resurseforbruget hos parterne følges, så det kan vurderes, om de resurseestimater der ligger til grund for aftalen holder.

FOTdanmarks repræsentantskab godkendte i april 2013 et nyt strategisk grundlag for FOTdanmark, der sætter fokus på den forvaltningsmæssige anvendelse af FOT-data og på samarbejder med tredjepart. FOTdanmark ønsker med strategien at understøtte den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og fremme samarbejdet mellem offentlige myndigheder om brug af geodata til digital forvaltning og til effektivisering af den offentlige sektor.

FOT-samarbejdet vil understøtte udviklingen af de geografiske grunddata, som FOT-data er en del af, til gavn for den offentlige opgavevaretagelse. Det er således essentielt, at FOT-samarbejdet har en form og et indhold, der gør, at FOTdanmark kan understøtte fællesoffentlige aktiviteter, uanset om de initieres af FOTdanmark eller er drevet af andre offentlige interesser og behov.

FOT-data er med Grunddataaftalen fra 2012 blevet gjort til frie grunddata, hvilket har skabt nye muligheder for at bringe FOT-data bredt i anvendelse. Med Grunddataaftalen blev det aftalt, at parterne bag FOT-samarbejdet skal skabe en struktur for FOT-samarbejdet, som kan sikre landsdækkende FOT-data med et indhold og en aktualitet, der gør disse data anvendelige som geografisk administrationsgrundlag.

Med grunddataaftalen og den nye strategi er det FOT-bestyrelsens vurdering, at det er nødvendigt med betydelige ændringer i forhold til den nuværende forretningsmodel. Følgende principper ligger til grund for den nye forretningsmodel:

 • Fokus på kvalitet, aktualitet og homogenitet i FOT-data.
 •  Processerne til indsamling og vedligeholdelse af data skal effektiviseres.
 •  FOT-objekter skal kunne ajourføres både fotogrammetrisk fra flyfotos og
  administrativt via offentlig sagsbehandling.
 •  Bedre grundlag for anvendelse af FOT-data i forvaltningsmæssige sammenhænge.
 •  Klar opgave- og rollefordeling mellem parterne i FOTdanmark.
 •  Lige fordeling mellem stat og kommuner af fællesomkostningerne i FOTdanmark.

Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

 • Ny model for datavedligehold
 • Rammer for en ny systemunderstøttelse
 • Indgåelse af tredjepartsaftaler

 • Omlægning af sekretariatsbetjening

 • Plan for overgangsfasen

Målet for FOT-datavedligeholdelsen er, at parterne leverer aktuelle og homogene grunddata af høj kvalitet, som understøtter behovene i den offentlige sektor, og at parterne gensidigt forpligter sig til et fælles obligatorisk minimumsniveau for vedligehold af FOT-data. Aftalen om datavedligehold er baseret på følgende hovedelementer:

Årlig billeddækning

Ortofoto anvendes i stigende omfang til sagsbehandling og oversigtsformål og erstatter allerede i dag i brugen af fotogrammetrisk registrerede objekter i en række sammenhænge. Ønsket om årlige landsdækkende forårsortofotos imødekommes i den nye forretningsmodel. Den årlige landsdækkende billeddækning giver samtidig mulighed for udpeget fotogrammetrisk ajourføring af udvalgte objekttyper. For at skabe den nødvendige økonomi til en årlig landsdækkende billeddækning og ortofoto reduceres billedopløsningen fra 10 cm til 15 cm.

Løbende sagsorienteret ajourføring (LSA)/ administrativ ajourføring

Det har, siden FOTdanmark blev dannet, været ambitionen, at FOT-data skulle ajourføres via Løbende Sagsorienteret Ajourføring (LSA). . Der skal forsat arbejdes for, at denne ambition virkeliggøres.

For de kommuner, der skaber FOT-data via LSA, skal disse data kunne indgå i FOT-databasen, på en smidig måde. Og der iværksættes, med udgangspunkt i erfaringerne  fra disse kommuner, initiativer, der udbreder og udvikler arbejdsgange og integrationer, der støtter denne langsigtede ambition

Ændringsudpegning (ÆUP) / administrativ ajourføring

Integration af ajourføring af FOT-data i forvaltningsprocesser stiller imidlertid store krav til tilrettelæggelse af arbejdsgange og -processer, systemintegration mv. Det er bestyrelsens vurdering, at det kan tage nogle år, inden der via sagsbehandling indenfor relevante forvaltningsområder kan skabes den nødvendige landsdækkende aktualitet og kvalitet i FOT-data via LSA, og dermed opfylde forventningerne til et landsdækkende administrationsgrundlag. Der indføres i stedet en forpligtelse for kommunerne til udpegning af ændringer på bygninger, veje, vandløb og søer, når der træffes forvaltningsmæssige beslutninger, som berører disse objekttyper. Kommunen kan også vælge at registrere ændringen med ny geometri som en administrativ ajourføring. Ændringsudpegninger (ÆUP) og administrativt ajourførte objekter danner grundlag for en årlig fotogrammetrisk ajourføring.

Ændringsudpegninger, som også kan foretages af GST, skal som minimum registreres som et punkt eller en afgræsningspolygon for større objekter (veje og vandløb) i den fælles FOT-database. Ændringsudpegning bør ske umiddelbart i forlængelse af de forvaltningsopgaver, der afføder ajourføringsbehovet, og indberetningen skal ske senest 1. juli af hensyn til den efterfølgende fotogrammetriske ajourføring.

Der udarbejdes vejledningsmaterialer for ÆUP / administrativ ajourføring med beskrivelse af kravene til selve ændringsudpegningen og registrering af data i det fælles databasesystem mv.

Fotogrammetriske ydelser

Fotogrammetri vil endnu i en årrække være den primære metode til ajourføring af FOT-objekter. For at effektivisere opgavevaretagelsen i forbindelse med udbud og aftaleindgåelse, processtyring, kvalitetssikring samt databaseilægning, placeres disse opgaver hos GST som udførende part, svarende til anbefalingen i det såkaldte “Professionaliseringsprojekt”. Det ændrer dog ikke ved, at dataindsamling / ajourføring af FOT-data fortsat er et fælles og lige ansvar for GST og kommunerne, også selv om kommunerne nu ikke længere er forpligtet til at afsætte arbejdsresurser til indkøb og kvalitetssikring af fotogrammetriske ydelser. Herved frigøres kommunale resurser til ÆUP/administrativ ajourføring af FOT-objekter, sådan at aktualitet og kvaliteten af FOT-data kan højnes.

De fremtidige omkostninger til indkøb af de fælles fotogrammetriske ydelser omfattende fotoflyvning, ortofotoproduktion samt ajourføring af FOT-objekter er opgjort i forarbejderne til den nye forretningsmodel. Kommunerne dækker 50% og GST 50% af udgifterne til indkøb af disse fælles ydelser. Kommunernes andel af disse fotogrammetriske ydelser overgår fremover til bloktilskudsregulering fra kommunerne til staten. Dette er sket for at imødekomme et kommunalt ønske om, at kommunerne fremover kan budgettere med og betale et fast årligt beløb, så der ikke skal budgetteres forskelligt fra år til år. Den nye forretningsmodel vil i sig selv mindske udsvinget i udgifterne mellem årene, men kan ikke eliminere de årlige udsving til fotogrammetriske ydelser som følge af prisvariationer/konkurrencesituationen, samt det at der vil være forskellige arealer, der skal totalajourføres og variationer i behovet for ændringsudpeget ajourføring.

Overgang til bloktilskudsregulering vil understøtte den rollefordeling, der er lagt op til i forretningsmodellen med, at GST varetager opgaverne forbundet med fotogrammetri. Bloktilskudsregulering betyder endvidere, at den kommunale fordelingsnøgle, der anvendes, er den samme som ved øvrige reguleringer mellem stat og kommune.”

Hvis specifikationsændringer fremover medfører væsentlige ændringer i de samlede udgifter til den fotogrammetriske registrering, skal der ved vedtagelse af ændringen tages stilling til, om det skal afspejle sig i omkostningsdelingen mellem GST og kommunerne, eller om ekstra omkostninger skal finansieres af dem, som har behovet. Har specifikationsændringerne væsentlig betydning for økonomifordelingen mellem GST og kommunerne, tages det op i forbindelse med den næste økonomiaftale, mens mindre ændringer håndteres gennem aftaler i FOTdanmark.

Produktionsopgaverne bliver nu lagt hos GST som udførende part, og der er således ikke længere behov for at opretholde de lokale FOT-samarbejder til varetagelse af disse opgaver.

Der indføres en årlig fotogrammetrisk ajourføring af de FOT-objekter, som med ÆUP er markeret til ajourføring, eller som ved en administrativ ajourføring er blevet opdateret, men hvor der kan mangle oplysninger f.eks. om z-koordinat til objektet eller om objektets tilknytning til de omkringliggende objekter. Da de centrale objekttyper herved bliver ajourført årligt, nedsættes kadencen for totalajourføring af alle objekttyper i den nye forretningsmodel til hvert femte år, mod hvert tredje år i dag.

Variationen i FOT-kortlægningsstandarder forenkles. Alle byzonearealer (+/- 5 %) ajourføres i den fælles forretningsmodel i OP3-standard, mens den resterende del af landet ajourføres i OP1-standard. Kommunerne afgrænser hvilke arealer, der skal kortlægges i OP3. OP2-standarden afskaffes. Totalajourføring af FOT-data sker fremadrettet efter seneste version af FOT-specifikationen.

Kommuner, GST og tredjepart kan tilkøbe yderligere fotogrammetriske ydelser mod betaling af de hermed forbundne ekstraomkostninger. Til supplement af forretningsmodellen skal der aftales nogle standardoptioner for ekstra fotogrammetriske ydelser og prissætning heraf. Der er endvidere behov for at få beskrevet GST’s opgaver med kvalitetssikring af de fotogrammetriske ydelser, og, hvis kommunerne ønsker det, deres bidrag til kvalitetssikringen. Udgangspunktet herfor er det ambitionsniveau, der ligger til grund for ’professionaliseringsrapporten’.

Der oprettes et FOT-Produktionsforum med repræsentanter for GST og kommunerne. Dette forum får til opgave at beskrive krav til de fotogrammetriske ydelser, godkendelsesproces for indkøbte eksterne ydelser, GST’s kvalitetskontrol, beskrivelse af den aftalte kvalitet og proces for kommunernes eventuelle medvirken i kvalitetskontrollen mv.

Produktionsforum behandler tillige spørgsmål om de leverede fotogrammetriske ydelser, de praktiske forhold, der skal afklares gennem produktionsforløbet og kommunernes proces omkring ændringsudpegninger.

Produktionsforum referer til FOTdanmarks bestyrelse.

Tredjepartsindberetninger og dataforbedringer / Administrativ ajourføring

Når FOT-data skal bredt i anvendelse som grunddata, vil tredjepart stille krav til aktualitet og kvalitet i data. Forventningen vil være, at konstaterede fejl og mangler kan indberettes ét centralt sted. GST får ansvaret for en indberetningsportal, der retter sig mod tredjepart, samt for at foretage de nødvendige rettelser i FOT-data eller markere indberetningerne som ÆUP til næste fotogrammetriske ajourføring. Hvis der er tvivl om disse rettelser, inddrages den objektansvarlige myndighed. GST etablerer en meldeservice i tilknytning FOT-systemet, hvor brugere kan abonnere på ajourføringer i databasen indenfor et givet tidsinterval og defineret område.

Der kan desuden forventes et behov for mere systematisk at gennemgå registreringer i FOT for fejl, mangler eller uhensigtsmæssigheder i data, og som konkrete anvendelser af FOT-data forudsætter rettet. Et behov der f.eks. kan opstå i forbindelse med igangværende eller kommende grunddataprojekter. Det skal nærmere aftales, hvordan de konkrete dataforbedringer skal udføres og finansieres.

Det er vanskeligt at resursesætte disse opgaver med tredjepartsindberetninger og dataforbedringer, og derfor skal proces og resurseforbrug hertil tages op til revurdering ved udgangen af 2015.

For at give FOT-data en central rolle i den offentlige geografiske infrastruktur, hvor data anvendes, ajourføres og kvalitetssikres som en integreret del af digitale forvaltningsprocesser, er der behov for en ny systemunderstøttelse. Et sådant system skal både kunne håndtere online administrativ ajourføring af enkeltobjekter og fotogrammetriske ajourføringer – en proces der strækker sig over længere tid.

Det eksisterende FOT-2007 system er udviklet til primært at modtage fotogrammetriske data, opbevare og udstille disse data. FOT-2007 er således ikke designet til at understøtte indberetninger ved løbende administrativ ajourføring af data. FOT-2007 var oprindelig tænkt at skulle fungere i ca. 5 år, indtil FOT var landsdækkende, og FOT-samarbejdet var klar til næste udviklingstrin omkring ajourføring af data.

Et nyt FOT-system skal understøtte følgende krav:

 • Vedligehold af FOT-data kan ske både fotogrammetrisk og via administrative processer.
 • Vedligehold af FOT-objekter kan foretages af forskellige parter og i samtidige processer, hvilket forudsætter en smidig håndtering af eventuelle datakonflikter.
 • Validering af alle data, der indlæses i FOT-databasen i forhold til opstillede forretningsregler, uanset ajourføringsmetode.
 • Stabil ID-håndtering og historik.
 • Integration til eksterne forvaltningssystemer og GIS-værktøjer via en række standardiserede snitflader.
 • Integration til udvalgte kerneforretningsområder f.eks. gennem vejreferencemodellen.
 • Massedistribution af FOT-data via Datafordeleren.

En ny FOT-systemunderstøttelse bliver et element i den fællesoffentlige digitale infrastruktur. Derfor skal det undersøges, hvorledes systemet kan koordineres med andre fællesoffentlige løsninger eller tiltag på området.

I overgangsfasen indtil der foreligger LSA-værktøjer, skal det være muligt at registrere ÆUP og administrative ajourføringer i FOT-systemet via de 2-3 mest udbredte GIS-værktøjer i kommunerne. Udgangspunktet herfor er de ajourføringsløsninger, som eksterne leverandører allerede har udviklet til det eksisterende FOT-2007. FOTdanmark forventes herudover ikke at understøtte konkrete applikationer.

Målet er, at et nyt FOT-system skal etableres og sættes i drift ved udgangen af 2015. Anskaffelsen skal ske ved udbud. Forud herfor iværksættes en proces til afklaring af generelle forretningsmæssige krav til det nye system med inddragelse af de relevante forretningsområder, som fremover skal bidrage til ajourføring af FOT-data. Disse forretningsmæssige afklaringer kombineret med arkitekturprincipperne for systemet skal godkendes af FOT-bestyrelsen, inden arbejdet med den egentlig kravspecifikation iværksættes. Planen er, at udbudsmaterialet skal foreligge ved årsskiftet 2014/2015.

Det nye FOT-system etableres i regi af FOTdanmark. FOT-bestyrelsen har det forretningsmæssige ansvar for systemet og tilhørende processer. Det omfatter beslutninger om krav til systemets funktionalitet, herunder brugervenlighed og oppetider mv., samt at processerne for at tilvejebringe og vedligeholde data til enhver tid er optimale. Desuden omfatter det, at parternes forretningsgange for ajourføring og kvalitetssikring af FOT-data i tilstrækkelig grad systemunderstøttes.

Til at støtte FOT-bestyrelsen i dette arbejde har GST et særligt ansvar for at overvåge, at systemet til enhver tid fungerer efter hensigten, og at de forretningsmæssige krav understøttes. Som systemansvarlig har GST således ansvaret for, at systemudvikling tilrettelægges i overensstemmelse med FOT-bestyrelsens krav, og for at sikre at iværksatte udviklingsaktiviteter understøtter vedtagne it-strategier og arkitekturprincipper.

FOT-systemforum (erstatter FOT-2007 forum) vil bistå med afdækning af parternes systembehov og vurdering af løsningsmuligheder, inden FOT-bestyrelsen træffer beslutning om nye systemaktiviteter.

Den nuværende økonomiske ramme for systemunderstøttelse på 5,0 mio. kr. årligt fastholdes i den nye forretningsmodel, men med en udligning sådan at kommunerne og GST (staten) fra 2015 hver dækker 50 % heraf (fordelingen har hidtil været 75 % til kommunerne og 25 % til staten). Dette beløb er i forretningsmodellen foreløbig fastholdt og anvendt fra 2015 til etablering/afskrivninger på det nye system samt udgifter til drift og systemvedligehold.

Det eksisterende FOT-2007 system vil være afskrevet i begyndelsen af 2014, hvilket vil frigøre et kommunalt afskrivningsbeløb på ca. 2 mio. kr. Dette beløb anvendes i 2014 bl.a. til at finansiere den kommunale andel af etableringen af en Vejreferencemodel – et fundament for en systemmæssig integration mellem forvaltningsløsninger på vejområdet og FOT-data. Vejreferencemodellen er første vigtige skridt mod at lette integrationen mellem FOT-systemet og eksterne forvaltningssystemer og understøtter dermed anvendelse og ajourføring af FOT-vejnettet. Vejreferencemodellen er endvidere første eksempel på en FOT-sektoraftale med ekstern finansiering ud over kommunernes og GST’s andel.

FOTdanmarks strategi har som fokus, at FOT-data gennem øget anvendelse som administrationsgrundlag skal bidrage til en effektiv offentlig forvaltning gennem brug af geografisk information. Målet er at bringe geografiske objekter i spil i forvaltningssammenhænge. Det stiller krav til objektdefinitioner og indhold (nøjagtighed, fuldstændighed og attributter mv.) om at være afstemt i forhold til lovgivning og de forvaltningsprocesser, som skal understøttes. Samtidig nødvendiggør det også aftaler, hvor den objektansvarlige myndighed forpligtes på datas indhold og kvalitet. Såfremt indgåelse af sådanne aftaler med tredjepart forudsætter en ekstra resurseindsats fra FOTdanmarks parter, bør der tages højde for dette i aftalen.

Definition, fastlæggelse og udvikling af et geografisk forvaltningsgrundlag må og skal udspringe af forretningsmæssige behov og resursemæssige prioriteringer hos de resurseansvarlige myndigheder. Klarlæggelse af de forretningsmæssige og resursemæssige prioriteringer kræver et klart mandat fra de myndigheder, der skal levere de nødvendige resurser og tage det politiske ansvar. Det betyder, at ansvaret for tredjepartsaftaler om udbredelse og samarbejde om FOT-data til andre forvaltningssektorer ligger hos parterne i FOTdanmark dvs. GST og kommunerne (KL). Et sådant ansvar kan ikke delegeres til et tværoffentligt samarbejde som FOTdanmark.

En klar rolle- og ansvarsplacering hos parterne er afgørende for en hensigtsmæssig koordination på tværs af de forskellige samarbejdsinitiativer, der f.eks. kan være forankret i grunddatainitiativer, Samordningsudvalget vedrørende infrastruktur for geografisk information, sektorstyregrupper mv. Det forudsætter klarhed om parternes tværgående interesser, inden der indgås aftaler med tredjepart.

I samarbejdets første år har fokus naturligt været på den landsdækkende etablering af data, at udbrede kendskabet til samarbejdet i alle kommuner, samt at etablere et godt samarbejde om opgaverne. Dette er nu opnået. Derudover har foreningens daglige drift skullet sikres i form af afholdelse af bestyrelsesmøder og repræsentantskab, besvarelse af henvendelser fra medlemmerne, samt almindelig administration og økonomistyring. Disse opgaver er varetaget med udgangspunkt i det fælles FOT-sekretariat med inddragelse af nøglepersoner hos parterne.

Som ovenfor beskrevet medfører situationen i dag ændrede prioriteringer, opgaver og roller i samarbejdet. Som følge af det ændrede fokus har bestyrelsen derfor besluttet at omlægge sekretariatsbetjening af bestyrelsen, udvalg, projekter og foreningens medlemmer. Det betyder, at det nuværende FOT-sekretariat ophører.

Foreningsbetjeningen vil fremover blive varetaget af et virtuelt sekretariat, der trækker på resurser fra parterne. Der vil både være behov for faste personer, der går igen i forskellige sammenhænge, og mere ’ad hoc optræden’, hvor kompetencepersoner inddrages til løsning af en bestemt opgave. Der udpeges en kontaktperson i henholdsvis KL og GST til varetagelse af de daglige sekretariatsopgaver. Opgaveløsningen vil som hidtil ske i samarbejde med de tre udvalg Sekretariatsudvalget, Specifikationsforum og FOT-Systemforum (tidligere FOT2007-forum). Her vil som hidtil indgå resursepersoner fra parterne, og disse fora sekretariatsbetjenes af medarbejdere fra KL og GST. Der er i forretningsmodellen afsat resurser til den fremtidige sekretariatsbetjening. KL og GST træffer nærmere aftale om håndteringen af opgaverne.

Det ledelsesmæssige ansvar for, at det virtuelle sekretariat hænger sammen i det daglige, er placeret i KL og GST. KL og GST har således hver især ansvaret for at sikre den løbende koordinering af hhv. kommunernes og statens position i foreningen i forhold til den daglige betjening af bestyrelse og udvalg.

Bestyrelsen har i dag, og vil fortsat have, det overordnede ansvar for foreningens aktiviteter, og det er således også bestyrelsen, som fører opsyn med, at den daglige sekretariatsbetjening lever op til forventningerne for opgaveløsningen.

Bestyrelsen vurderer, at denne løsning vil give en mere fleksibel sekretariatsbetjening, der kan tilpasses FOTdanmarks skiftende behov. Omlæggelsen af sekretariatsunderstøttelsen er derudover nødvendig af hensyn til den samlede økonomi for samarbejdet. Forslaget vil medføre en besparelse på ca. 1,8 mio. kr. Det er bestyrelsens kompetence at træffe beslutning om sekretariatsbetjeningen, hvorfor det er besluttet at effektuere denne beslutning umiddelbart.

Kommunal interessevaretagelse

Mens interessevaretagelsen på den statslige side naturligt forankres i GST, er det de kommunale bestyrelsesmedlemmers vurdering, at der er behov for at styrke den fælleskommunale interessevaretagelse. Det gælder særligt i forhold til sektorielle samarbejder, hvor det er vigtigt, at projekter hænger sammen fagligt, opgavemæssigt og økonomisk i den daglige kommunale forvaltning inden for det fagområde, der etableres løsninger til. En sådan aktiv indsats for den digitale udvikling kræver, at man styrker kommunernes fælles interessevaretagelse i udviklingsprocesserne.

Derfor foreslår den kommunale side i bestyrelsen, at de kommunale besparelser på fælles sekretariatsbetjening og systemunderstøttelse, som beløber sig til 2,1 mio. kr., konverteres til en styrket sekretariatsindsats på den kommunale side.

Denne løsning indebærer, at kommunerne kan betale det samme beløb som hidtil til foreningen FOTdanmark, men hvor resultatet bliver en styrket kommunal indsats på området. Samtidig vil der fortsat være en generel årlig besparelse på kommunernes samlede udgifter til FOT-samarbejdet på 2,2 mio. kr.

Den nye forretningsmodel træder i kraft pr 1. januar 2015 og skal omfatte den fotogrammetriske produktion for 2015, som dog for visse elementer begynder i efteråret 2014. Det er dog vurderingen, at det vil være nødvendigt med visse initiativer i overgangsfasen, som kan iværksættes inden aftalens endelige godkendelse.

Frem mod FOT-repræsentantskabsmødet i april 2014 skal FOTdanmarks juridiske grundlag gennemgås. Forventningen er at der bliver behov for vedtagelse af nye vedtægter på repræsentantskabsmødet sammen med den nye forretningsmodel.

Bestyrelsen har aftalt en plan for overgangen til det nye ajourføringsparadigme, samt ser visse behov for grunddataforbedringer, som GST vil varetage. Endvidere vil GST allerede i 2014 varetage opgaven med håndtering af tredjepartsindberetninger.

Bestyrelsen foreslår, at den nye samarbejdsform om datavedligeholdelsen afprøves med de 10 kommuner i Region Midtjylland, som skal ajourføres i 2014, samt visse tilpasninger med ny funktionalitet til de eksisterende systemer.

Relaterede dokumenter

pdf
Forretningsmodel pr2014 inkl bilag Opdateret: 6.06.2017Download

Kontakt

Kontakt Fællessekretariatet ved spørgsmål.