Nyt fra bestyrelsesmødet 9. juni 2021

28.06.2021

Iben Koch bød Dennis Anthony, ny kontorchef for Geodata i SDFE, velkommen i GeoDanmarks bestyrelse, som mødtes fysisk for første gang i 2021.

På dagsordenen var bl.a. planlægning af bestyrelsens årlige seminar 19. august i København. På programmet er drøftelse af forslag til justering af GeoDanmarks forretningsmodel, strategi for udvikling af Specifikationen samt rammerne for Arbejdsprogram 2022.

Bestyrelsen igangsatte et pilotprojekt, der skal afdække omfanget af kommunernes arbejde med kvalitetssikring og ajourføring af det hydrologiske tilpasningslag.

GeoFA-projektet forløber planmæssigt og oplever, at der er stor interesse for at benytte GeoFA-databasen. Projektet går nu ind i 2. fase med samme projektgruppe og styregruppe. Detaljeret projektplan for 2. fase fremlægges på bestyrelsesmødet i september.

Bestyrelsen drøftede de kommunale udfordringer ved brug af GeoDanmark-data på de eksisterende udstillingsservices på Datafordeleren og Kortforsyningen/Dataforsyningen. Sagen følges op med et møde mellem SDFE, FOSAKO og kommunale repræsentanter.

Arbejdet med justering af GeoDanmarks forretningsmodel følger planen og arbejdsgruppernes bidrag bliver nu samlet og redigeret. Et samlet forslag fremlægges til drøftelse i bestyrelsen på seminaret i august. I september-oktober får foreningens medlemmer mulighed for at drøfte og kommentere forslag til justeret forretningsmodel, inden det endelig forslag bliver fremlagt på repræsentantskabsmødet i december 2021.

Læs hele referatet fra bestyrelsesmøde 9. juni 2021 her

God sommer!