Nyt fra bestyrelsesmøde 24. februar 2021

05.03.2021

Iben Koch bød Thomas Illum Damsgaard, som er ny kontorchef for Forvaltningsdata i SDFE, velkommen i GeoDanmarks bestyrelse.

På repræsentantskabsmødet 3. december 2021 blev bestyrelsen spurgt om, hvornår foreningen får en positiv egenkapital, med henvisning til, at det er vigtigt at holde fast i foreningens udviklingsaktiviteter, og at det vil være ærgerligt, hvis udviklingsaktiviteterne skæres fra pga. et ønske om hurtigt at opnå en positiv egenkapital. Til dette spørgsmål er det vigtigt for bestyrelsen, at give foreningens medlemmer en klar udmelding om, at bestyrelsen har truffet et bevidst valg ift. straksafskrivning af foreningens aktiv i GeoDK-systemet, der repræsenterer en stor værdi, som dog ikke kan realiseres, da systemet ikke som sådan kan sælges. Det resulterer aktuelt i en negativ egenkapital, som ikke er udtryk for det reelle liv og aktivitetsniveau i foreningen.
Bestyrelsen har derimod bevidst valgt at styre efter likviditeten og derved sikre likvide midler til både drift og udviklingsaktiviteter. Bestyrelsen besluttede på mødet 24. februar at arbejde hen imod en egenkapital i balance i 2027, svarende til den 8-årig afskrivningsperiode for GeoDK-systemet. Bestyrelsen ønsker ikke kontingentforhøjelse eller færre udviklingsaktiviteter, men vil prioritere en stram budgetstyring bl.a. med udgangspunkt i erfaringerne fra tidligere år, hvor der de seneste år har været stor difference mellem det i budgettet forventede årsresultat og det faktiske årsresultat i regnskab, da foreningen ikke har haft et så højt forbrug som forudsat.

Bestyrelsen ønsker en strategi for udviklingen af GeoDanmark-data. Forslag fra Specifikationsforum om at igangsætte en proces mhp. udarbejdelse af specifikation version 7.0 skal derfor afvente bestyrelsens arbejde med de strategiske rammer for udvikling af GeoDanmark-data. Strategien for GeoDanmark-data bliver et tema på det årlige bestyrelsesseminar i august 2021.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med fremdriften i de igangværende projekter bl.a. GeoFA-projektet. På den nye projektside her på geodanmark.dk kan I læse mere om alle de aktuelle projekter.

Læs hele referatet fra bestyrelsesmøde 24. februar 2021 her