Møde i GeoDanmarks Specifikationsforum den 29. august 2019

10.09.2019

De primære punkter på dagsordenen var:

  • Ønske om at opbevare kommunale fagdata udenfor Områdepolygon (byområde)
  • En løsning til registrering af pakkebokse i GeoDanmark-data
  • Kommunernes behov for at indmelde data til Plandata.dk igennem GeoDanmark.

Specifikationsforum har fået en henvendelse fra Kerteminde Kommune, der ønsker at registrere ”OP3-objekter” udenfor den eksisterende Områdepolygon. For at få belyst problemstillingen på bedst mulig vis, blev der efter aftale nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Systemforum, Administrativt Ajourføringsforum, Produktionsforum og Specifikationsforum. Denne arbejdsgruppe er kommet frem til, at der ikke er tilstrækkelig merværdi i at tillade disse objekttyper udenfor Områdepolygon set i forhold til de problemstillinger, det vil medføre med hensyn til ensartethed af data, regelkørsel og ajourføring. Specifikationsforum henleder opmærksomheden på, at kommunerne har mulighed for at udvide Områdepolygon de steder, hvor de ønsker at få registreret de pågældende objekttyper

På baggrund af en henvendelse fra Hvidovre Kommune, drøftede Specifikationsforum, om der kan findes en god løsning til registrering af pakkebokse i GeoDanmark-data. Det anbefales, at en pakkeboks registreres enten som TekniskAnlægPunkt eller TekniskAnlægFlade evt. med tilknytning af BBRUUID. Derudover blev det besluttet, at TekniskAnlægPunkt og TekniskAnlægFlade udvides med attributten ”BBR aktion” ved næste ændring af GeoDanmark datamodellen.

Specifikationsforum er af Syddjurs Kommune blevet gjort opmærksom på, at der til temaerne ”Eksisterende trafikanlæg” og ”Eksisterende tekniske anlæg” på Plandata.dk trækkes data direkte fra GeoDanmark. I datamodellen Plandk3 er det defineret hvilke objekttyper, der skal trækkes fra GeoDanmark, men datamodellen er desværre baseret på Specifikationen FOT 4.1.

Formand Brian Hansen Damsgaard er i dialog med Erhvervsstyrelsen om de uoverensstemmelser, der er mellem Plandk3-datamodellen og den gældende GeoDanmark Specifikation 6.0, for at finde de bedst mulige løsninger på problemstillingen.

Kommunerne bør være opmærksomme på, at ved kommuneplansrevision, kan der derfor være behov for administrativ ajourføring af de data, der trækkes direkte fra GeoDanmark til udstilling på PlanData.dk.