Møde i Administrativt Ajourføringsforum den 25. juni 2019

05.07.2019

De primære punkter på dagsordenen var:

• En drøftelse af betydningen af KL’s geokodningsgruppe

• Best practice for bygninger i Hvidovre Kommune

• Måling af administrativ ajourføring

• Henvendelse om at opbevare kommunale fagdata, eksempelvis brønde,  udenfor områdepolygon (byområde)

Administrativt Ajourføringsforum drøftede KL’s foreløbige overvejelser om eventuelt at lukke den såkaldte geokodningsgruppe. Flere af de kommunale repræsentanter gav udtryk for at gruppen har stor kommunal merværdi, hvilket vil blive taget med i de videre overvejelser internt i KL. Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt gruppen skal lukkes.

Herefter vendte forummet erfaringerne fra Hvidovre Kommune med en ændret arbejdsgang, hvor nybyggeri vises på webGIS for miljø, plan, byggesag. Hvidovre-eksemplet lægges ud på GeoDanmark.dk, så der er mulighed for at fordybe sig i, hvordan en ændret praksis for bygninger har flyttet arbejdsgange i Hvidovre.

Desuden præsenterede SDFE en måling af, hvordan GeoDK anvendes til administrativ ajourføring. En foreløbig måling viser, at der siden idriftsættelsen har været godt gang i anvendelsen af GeoDK og at mange kommuner har taget systemet i brug til administrativ ajourføring.

Til sidst drøftede Specifikationsforum en henvendelse om opbevaring af kommunernes registreringer af eksempelvis master, brønde og riste i GeoDK. Efter dialog med Systemforum, Administrativt Ajourføringsforum og Produktionsforum har Specifikationsforum ønsket, at der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af fora, der skal undersøge problemstillingen til bunds. Administrativt Ajourføringsforum stiller med Bjarke Skjødt, SDFE.