Kvalitetsmåling af udvalgte GeoDanmark-data er gennemført

03.03.2020

I perioden september – november 2019 har SDFE fået foretaget en kvalitetsmåling af udvalgte GeoDanmark-data, som indgår i beregningen af geografiske variable til brug i Skatteministeriets nye ejendomsvurderingsmodel. Kvalitetsmålingen udføres som en systematisk, visuel kontrol i udvalgte stikprøveområder, hvor data verificeres op mod produktionsårets ortofotos. Datasættene kontrolleres mht. fuldstændighed, som er et udtryk for, om der mangler eller findes overskydende objekter og tematisk korrekthed, som er et udtryk for om datasættets attributter er angivet med de korrekte værdier.

Målingen er foretaget af en ekstern konsulent, og SDFE har efterfølgende gennemgået og vurderet resultaterne ift., om GeoDanmark-specifikationens kvalitetskrav er opfyldte. Her finder du kvalitetsmålingsrapporten og SDFE’s vurderingsnotat.

Resultatet af kvalitetsmålingen viser, at alle de kontrollerede GeoDanmark datasæt (Bygning, Vejmidte, Vandløbsmidte, Sø og Skov) som helhed lever op til GeoDanmark-specifikationens kvalitetsmål for fuldstændighed. Overordnet set er der sket en forbedring af fuldstændigheden af GeoDanmark-data i forhold til sidste års måling, hvor datasættet Sø ikke levede op til specifikationens kvalitetskrav for fuldstændighed.

Herudover viser resultatet af kvalitetsmålingen, at alle de kontrollerede attributter for datasættene Bygning, Vejmidte, Sø og Jernbane, som helhed, lever op til specifikationens kvalitetskrav. Attributterne “vandløbstype” og “midtebredde” for datasættet Vandløbsmidte og attributten “anvendelse” for datasættet Skov lever derimod ikke fuldstændigt op til specifikationens kvalitetskrav. Dette var også tilfældet i sidste års måling, og selvom der efterfølgende er foretaget forskellige dataforbedringstiltag, opfylder disse data fortsat ikke GeoDanmark-specifikationens kvalitetskrav.