Nyt fra bestyrelsesmødet 4. marts 2022

03.04.2022

Milepæle og leverancer til de enkelte aktiviteter  i GeoDanmarks Arbejdsprogram 2022 blev godkendt på bestyrelsesmødet 4 marts. De kvartalsvise milepæle kan ses i Bilag 1 til Arbejdsprogram 2022, som blev godkendt på repræsentantskabsmødet 2. december 2021. Se Arbejdsprogram 2022 samt Bilag 1 her på hjemmesiden

Arbejdet med de forskellige projekter og aktiviteter er eller bliver snart igangsat.  Under Aktuelle projekter vil det være muligt at læse mere om projekterne og de større aktiviteter – denne oversigt opdateres løbende gennem året.

Bestyrelsen behandlede også afrapportering af Arbejdsprogram 2020- 2021 og status på de forskellige aktiviteter kan ses i Bilag 1 – Arbejdsprogram 2020-2021, Q4.  

Vandløbstemaer
Bestyrelsen er glade for, at GeoDanmark nu kan stille rammer og infrastruktur til rådighed for både Vandløbsreferencen og Skikkelsesdata for vandløb.

På finanslov 2022 blev der nemlig givet driftsbevilling til både Vandløbsreferencen og Skikkelsesdata for vandløb frem til og med 2025. Bestyrelsen besluttede derfor, at GeoDanmark overtager forretningsejerskab og governance for begge vandløbstemaer – efter 2025 er det dog under forudsætning af en fortsat ekstern driftsbevilling.

Bestyrelsen har fortsat fokus på opmærksomhedspunkterne fra kommunal side vedrørende ressourcetræk og gevinster.

Projektet om videreudvikling af det hydrologiske tilpasningslag blev også godkendt. Projektet arbejder videre på basis af de erfaringer, der er høstet fra det lille pilotprojekt, der løb af stablen sommeren 2021 med deltagelse af en lille række kommuner. Se mere om det hydrologiske tilpasningslag her.

Strategiprojekt for GeoDanmark grunddata
I 2021 igangsatte bestyrelsen en større strategisk drøftelse af GeoDanmark grunddata, anvendelse, dataindhold, datamodel og specifikation. Dette arbejde bliver nu faseopdelt for at sikre et hensigtsmæssig forløb, hvor hver fase afrapporteres før næste fase igangsættes.

Bestyrelsen godkendte første fase, som er gennemførelse af en tilstandsanalyse af sammenhængen mellem GeoDanmark grunddata, datamodel og specifikation. Tilstandsanalysen skal skabe et overblik over datas tilstand herunder  hvilke objekttyper, attributter og attributværdier, som ikke er blevet registreret og ajourført i henhold til den gældende specifikation. Med tilstandsanalysen vil projektgruppen give anbefalinger til det videre arbejde frem mod en ny datamodel og specifikation.

Læs hele referatet fra bestyrelsesmøde 4. marts 2022 her