Ændringsudpegning – sådan gør du

Den fotogrammetriske ajourføring på baggrund af ændringsudpegninger består af tre forskellige dele:

Den primære drivkraft bag udpegninger af ændringerne er kommunerne. Kommunerne udpeger på baggrund af forvaltningsmæssige afgørelser som fx byggesager, hvor der er sket en ændring i GeoDanmark-data. Kommunerne er forpligtet til at lave udpegninger for hhv. bygning, vand/søer samt veje og det henstilles, at også ændringer vedrørende havne og inddæmninger indberettes, så kommunegrænsen kan blive vedligeholdt. Kommunerne afleverer udpegninger til deres lokale medlem af GeoDanmarks Produktionsforum. SDFE og Vejdirektoratet bidrager også med udpegninger. Alle udpegninger samles hos SDFE, som sikrer, at der ikke er væsentlige overlap mellem udpegningerne. Vejledningerne til ændringsudpegninger i kommunerne findes nederst på denne side.

Når ændringsudpegningerne er klar, sendes de til producenten, som skal foretage den fotogrammetriske registrering, sammen med et udtræk af kommunens GeoDanmark data. Det henstilles, at kommunen ikke laver større masseindlæsninger i GeoDanmark-databasen (FOT2007), mens data er til ajourføring for at mindske konflikthåndteringen, når de nye data skal indlæses. Mindre ændringer, som fx geokodning af enkelte bygninger, har kommunen stadig mulighed for at lave.

SDFE modtager de ajourførte data fra producenten og foretager kvalitetskontrol. Kvalitetskontrol indebærer bl.a. tjek af attributter, geometri og netværk. Kommunen har mulighed for at deltage i kvalitetssikringen. Når data er godkendt sammenholder SDFE data med de ændringer, der er sket i databasen siden data blev udtrukket, hvorefter de nye data indlæses.

Vejledning til kommunerne om: Ændringsudpegning til brug for ajourføring af GeoDanmak-data i 2017

pdf
Vejledning til kommunal ændringsudpegning 2017 Opdateret: 14.06.2017Download

Forretningsmodellen indeholder en forpligtelse for kommunerne til at udpege de steder, hvor kommunen har kendskab til, at der siden sidste ajourføring er sket ændringer på objekterne:

 • Bygninger og Vindmøller
 • Vejmidte (incl. Vejrelaterede objekter – se under TRAFIK i specifikationen.)
 • Vandløb
 • Søer
Desuden henstilles, at der sker udpegning ved landindvinding, på samme måde som ved
 • Havneændringer
 • Inddæmmede arealer

Ajourføring af andre objekter end ovenstående kan foretages direkte i FOT2007 efter gældende regler.

Læsvejledning efter anvendt ÆUP metode

Skemaet herunder giver en hurtigt oversigt over relevante afsnit, der skal læses, alt efter hvilken metode kommunen benytter. Det foreslås at kommunen starter med at markere, hvilken metode kommunen ønsker at anvende for hver objekttype.

Hvad skal indsamles?:
Der skal indsamles oplysninger om, hvor der i perioden fra fotografering foråret 2016 til fotografering foråret 2017 er sket ændringer i objekttyperne ”bygning” og ”Vindmølle”. Viden herom kan komme fra ansøgninger/tilladelser/sagsbehandling.
Der må kun udpeges ændringer, som fysisk kan ses i et ortofoto. Det skal kontrolleres ved hjælp af Quick-Ortofoto – WMS orto_foraar_temp_2017 (fra Kortforsyningen).
Hvis kommunen finder ”gamle fejl”, skal disse også udpeges.
Hvordan udpeges?:
Udpegning af bygning registreres som hovedregel som punkt:
 • punkt
 • (flade)
En punkt-udpegning repræsenterer et areal på mindst 1000 m2, uanset geometritypen.
Punktudpegningen skal placeres præcist på bygningen. Leverandøren foretager alle relevante konsekvensrettelser indenfor 1000 m2 (en typisk parcelhusgrund).
Bygninger større end 1000 m2 udpeges som en flade. Vær opmærksom på at der kun ajourføres indenfor polygonen.
Udpegningerne ajourføres i forhold til den OP (OP1 eller OP3), de ligger i.
Der henvises i øvrigt til Bilag 1.
Eksempel: Korrekt. Udpegning (punkt)som angiver et nybygget hus:
(billede)

 

Hvis der eksempelvis i parcelhuskvarterer, er flere ændringer (NY, Ændre og SLET) indenfor samme parcel er det nok at punktudpege den nye bygning. Alle punktudpegninger skal være indenfor den enkelte parcel på den væsentligste bygning. Det er altså ikke muligt at udpege midt i en hæk, hvis to nabo-parceller ønskes ajourført.

I landområder skal punktudpegningerne også placeres præcist, fordi producenten ”kun” skal kigge på 1.000 m2 rundt omkring punktet, hvilket ca. svarer til en cirkel med en radius på 18 meter ud fra punktet. Hvis man anvender en automatisk metode skal man være særlig opmærksom på dette.
Eksempel: Forkert. Udpegningen ligger 80 meter fra bygningen, der ønskes registreret.
Producenten skal kun kigge indenfor en radius på 18 meter, omkring punktet.
(billede)
Eksempel: Korrekt: Bygning er blevet revet ned, og bygningspolygonen skal dermed slettes.
(billede)
Eksempel: Korrekt. Nybyggetboligkvarter, hvor de manglende bygninger er udpeget med punkter
(billede)
Eksempel: Forkert. Der er ikke forskel mellem eksisterende data og foto.
(billede)

Eksempel: Forkert. Der er udpeget bygninger, som ikke fremgår af Quick-Orto foto + bygningen i det

nederste højre hjørne mangler at blive udpeget.
(billede)
Eksempel: Forkert. Fladen dækker også store markarealer, som ikke skal ajourføres
(billede)
Eksempel: Vindmølle. Udpegning ved foden af vindmøllen.
(billede)
SDFE fremstiller en udpegningsfil til producenten på objekter med følgende attributværdier:
 • Geometri_Status = Foreløbig
 • Objekt_Status = Taget i brug
Kommunen skal ikke foretage sig yderligere i forhold til nye og ændrede objekter.
Hvis kommunen ønsker at SLETTE en bygning er der 2 muligheder:
 • Objekt_status ændres til ”Rapporteret nedlagt”

Eller

 • SLET selv bygningen i FOT2007. Denne mulighed må kun anvendes, hvis man er HELT sikker på at den er væk i virkeligheden, det er ikke tilstrækkeligt, at man har givet en nedrivningstilladelse.
SDFE fremstiller en ”SLET” udpegningsfil, ud fra de geometrier i FOT2007 hvor Objekt_status =
”Rapporteret nedlagt” med dato fra 2016 til sidste fotodato 2017.
NB! Vi kan risikere at en slettet bygning bliver registreret igen – hvis den er nedrevet efter fotodato.
Hvis kommunen, i FOT2007, har indberettet Foreløbig geometri med anden værdi på ”Objekt_status” end ”Taget i brug” er det vigtigt, i takt med udviklingen, at holde attributten Objekt_status ajourført.
 • Projekt godkendt
 • Under anlæg
 • Rapporteret oprettet
 • Under nedlæggelse
 • Rapporteret nedlagt
Arbejdet med at ajourføre attributten Objekt_status skal være afsluttet indenfor den aftalte dato, herefter fremstiller SDFE en punkt udpegningsfil til producenten, som tidligere beskrevet.
SDFE vil som hjælp til kommunen levere et udtræk i shape, hvor attributten på ”Objekt_status” er forskellig fra ”taget ibrug”.
Denne fil kan, sammen med Quick-Ortofoto – WMS orto_foraar_temp_2017, bruges til at få ajourført attributterne på Objekt_status i FOT2007.
Hvad skal indsamles?:
Der skal indsamles oplysninger om, hvor der i perioden fra fotografering foråret 2016 til fotografering
foråret 2017 er sket ændringer i vejmidter (og vejtilbehør).
Viden herom kan komme fra ansøgninger/tilladelser/sagsbehandling.
Der må kun udpeges ændringer, som fysisk kan ses i et ortofoto.
Det skal kontrolleres ved hjælp af Quick-Ortofoto – WMS orto_foraar_temp_2017 (fra Kortforsyningen).
Hvis kommunen finder ”gamle fejl”, skal disse også udpeges.
Hvordan udpeges?:
Udpegning af vejmidte registreres som hovedregel som linje.
 • linje
 • Punkt (kan benyttes til udpegning til ex. manglende chikane)
 • (flade)
Når der udpeges en linje, gælder udpegningen et bælte med en bredde på maksimalt 20 meter
symmetrisk omkring linjen. Linjen bør være mindst 50m og skal være under 1.000 m.
De 1000 m er af hensyn til producentens mulighed for at have flere operatører i samme område.
Der kan udpeges en flade i stedet for, men vær opmærksom på at det kun er indenfor polygonen
der ajourføres, derfor er det ikke altid hensigtsmæssigt med en fladeudpegning.
En linje udpegning svarer til 50m, en linje på 1000m svarer dermed til 20 udpegninger.
(grafik)
Der henvises i øvrigt til Bilag 1.
Eksempel: Korrekt. Der er tegnet linjer, hvor vejmidte mangler.
(billede)
Der er tegnet en linje, som viser at der mangler vejkant på den nye sti.
(billede)
Der er tegnet en flade, som viser at rundkørsel skal ajourføres.
(billede)
Punktudpegning hvor chikane mangler.
(billede)
Forkert: Der er udpeget en 18 km lang sti. Det er ikke muligt, tydeligt at se hvad der forventes ajourført. Det er desuden svært for fotogrammetriproducenten at svarer ja/nej til om en ændring er udført.
(billede)
Fladen skal tegnes så tæt på vejanlægget som muligt. På det viste billede er der for meget spildareal.
(billede)
SDFE fremstiller en udpegningsfil til producenten, på objekter med følgende attributværdier:
 • Geometri_Status= Foreløbig
 • Objekt_Status =Taget i brug
Kommunen skal ikke foretage sig yderligere i forhold til nye og ændrede objekter.
Hvis kommunen ønsker at slette en vejmidte er der 2 muligheder:
 • Objekt_status ændres til ”Rapporteret nedlagt”

Eller

 • SLET selv vejmidten i FOT2007. Vær dog HELT sikker på at vejen er væk i virkeligheden.
SDFE fremstiller en ”SLET” udpegningsfil, ud fra de geometrier i FOT2007 hvor Objekt_status = ”Rapporteret nedlagt” med dato fra 2016 til sidste fotodato 2017.
NB! Vi kan risikere at en slettet VEJMIDTE bliver registreret igen – hvis den er nedlagt efter fotodato.
Hvis kommunen, i FOT2007, har indberettet Foreløbig geometri med anden værdi på ”Objekt_status” end ”Taget i brug” er det vigtigt, i takt med udviklingen, at holde attributten Objekt_status ajourført.
 • Projekt godkendt
 • Under anlæg
 • Rapporteret oprettet
 • Under nedlæggelse
 • Rapporteret nedlagt
Arbejdet med at ajourføre attributten Objekt_status skal være afsluttet indenfor den aftalte dato, herefter fremstiller SDFE en udpegningsfil til producenten, som tidligere beskrevet.
SDFE vil som hjælp til kommunen levere et udtræk i shape, hvor attributten på ”Objekt_status” er forskellig fra ”taget ibrug”.
Denne fil kan, sammen med Quick-Ortofoto – WMS orto_foraar_temp_2017, bruges til at få ajourført attributterne på Objekt_status i FOT2007.
Hvad skal indsamles?:
Der skal indsamles oplysninger om, hvor der i perioden fra fotografering foråret 2016 til fotografering foråret 2017 er sket ændringer i ovennævnte temaer.
Viden herom kan komme fra ansøgninger/tilladelser/sagsbehandling.
Der må kun udpeges ændringer, som fysisk kan ses i et ortofoto.
Det skal kontrolleres ved hjælp af Quick-Ortofoto – WMS orto_foraar_temp_2017 (fra Kortforsyningen).
Hvis kommunen finder ”gamle fejl”, skal disse også udpeges.
Hvordan udpeges?:
Udpegning af vandløb registreres som linje.
 • linje
Når der udpeges en linje, gælder udpegningen et bælte med en bredde på maksimalt 20 meter
symmetrisk omkring linjen. Linjen bør være mindst 50m og skal være under 1.000 m.
De 1000 m er af hensyn til producentens mulighed for at have flere operatører i samme område.
En linje udpegning svarer til 50m, en linje på 1000m svarer dermed til 20 udpegninger.
(grafik)
Der henvises i øvrigt til Bilag 1.
Korrekt: Linje tegnet hvor vandløb mangler.
(billede)
Korrekt: Linje tegnet hvor vandløb skal slettes.
(billede)
Forkert. Linje tegnet hvor rørlagt vandløb mangler. Rørlagt vandløb er ikke synligt i foto, derfor kan producenten ikke registrere disse.
(billede)
SDFE fremstiller en udpegningsfil til producenten på objekter med følgende attributværdier:
 • Geometri_Status= Foreløbig
 • Objekt_Status =Taget i brug
Kommunen skal ikke foretage sig yderligere i forhold til nye og ændrede objekter.
Hvis kommunen ønsker at SLETTE et vandløb er der 2 muligheder:
 • Objekt_status ændres til ”Rapporteret nedlagt”
Eller
 • SLET selv vandløbet i FOT2007. Vær dog HELT sikker på at vandløbet er væk i virkeligheden.
SDFE fremstiller en ”SLET” udpegningsfil, ud fra de geometrier i FOT2007 hvor Objekt_status = Rapporteret nedlagt med dato fra 2016 til sidste fotodato 2017.
NB! Vi kan risikere at en slettet VANDLØB bliver registreret igen – hvis det er nedlagt efter fotodato.
Hvis kommunen, i FOT2007, har indberettet Foreløbig geometri med anden værdi på ”Objekt_status”
end ”Taget i brug” er det vigtigt, i takt med udviklingen, at holde attributten Objekt_status ajourført.
 • Projekt godkendt
 • Under anlæg
 • Rapporteret oprettet
 • Under nedlæggelse
 • Rapporteret nedlagt
Arbejdet med at ajourføre attributten Objekt_status skal være afsluttet indenfor den aftalte dato, herefter fremstiller SDFE en udpegningsfil til producenten, som tidligere beskrevet.
SDFE vil som hjælp til kommunen levere et udtræk i shape, hvor attributten på ”Objekt_status” er forskellig fra ”taget i brug”.
Denne fil kan, sammen med Quick-Ortofoto – WMS orto_foraar_temp_2017, bruges til at få ajourført attributterne på Objekt_status i FOT2007.
Hvad skal indsamles?:
Der skal indsamles oplysninger om, hvor der i perioden fra fotografering foråret 2016 til fotografering foråret 2017 er sket ændringer i ovennævnte temaer.
Viden herom kan komme fra ansøgninger/tilladelser/sagsbehandling.
Der må kun udpeges ændringer, som fysisk kan ses i et ortofoto.
Det skal kontrolleres ved hjælp af Quick-Ortofoto – WMS orto_foraar_temp_2017 (fra Kortforsyningen).
Hvis kommunen finder ”gamle fejl”, skal disse også udpeges.
Hvordan udpeges?:
Udpegning af SØ registreres som:
 • punkt (SØ under 1000m2)
 • flade (SØ over 1000m2)
En punkt-udpegning repræsenterer et areal på mindst 1000 m2, uanset geometritypen.
Punktudpegningen skal placeres midt i SØ. Leverandøren foretager alle relevante konsekvensrettelser indenfor 1000 m2.
SØ´ er større end 1000 m2 udpeges som en flade. Vær opmærksom på at der kun ajourføres indenfor polygonen.
Udpegningerne ajourføres i forhold til den OP, de ligger i.
Der henvises i øvrigt til Bilag 1.
Korrekt. Punktudpegning hvor SØ under 1000m2 mangler
Flade tegnet rundt om manglende SØ
(billede)
Forkert: Der er ingen synlig SØ i foto
(billede)
Ovenstående er et godkendt naturopretningsprojekt, men slet ikke synligt i foto endnu. Udpegning må vente til ændringerne er synlige.
SDFE fremstiller en udpegningsfil til producenten, på objekter med følgende attributværdier:
 • Geometri_Status= Foreløbig
 • Objekt_Status =Taget i brug
Kommunen skal ikke foretage sig yderligere.
Hvis kommunen ønsker at SLETTE en sø er der 2 muligheder:
 • Objekt_status ændres til ”rapporteret nedlagt”
Eller
 • SLET selv søen i FOT2007. Vær sikker på at søen er væk i virkeligheden.
SDFE fremstiller ligeledes en ”SLET” udpegningsfil, ud fra de geometrier i FOT2007 hvor Objekt_status = ”Rapporteret nedlagt” med dato fra 2016 til sidste fotodato 2017.
NB! Vi kan risikere at en slettet SØ bliver registreret igen – hvis det er nedlagt efter fotodato.
Hvis kommunen, i FOT2007, har indberettet Foreløbig geometri med anden værdi på ”Objekt_status” end ”Taget i brug” er det vigtigt, i takt med udviklingen, at holde attributten Objekt_status ajourført.
 • Projekt godkendt
 • Under anlæg
 • Rapporteret oprettet
 • Under nedlæggelse
 • Rapporteret nedlagt
Arbejdet med at ajourføre attributten Objekt_status skal være afsluttet indenfor den aftalte dato, herefter fremstiller SDFE en udpegningsfil til producenten, som tidligere beskrevet.
SDFE vil som hjælp levere et udtræk til kommunen hvor attributten på ”Objekt_status” er forskellig fra ”taget ibrug”.
Denne fil kan, sammen med Quick-Ortofoto – WMS orto_foraar_temp_2017, bruges til at få ajourført attributterne på Objekt_status i FOT2007.
Hvad skal udpeges og hvordan?
Hvis der er sket en udbygning af et byomåde (f.eks. ny udstykning ved byudvidelse), så ønskes området typisk opgraderet fra OP1 til OP3.
Udpegning af områdepolygon registreres som:
 • flade
En flade-udpegning repræsenterer et areal på mindst 1000 m2 og mindre end 50.000 m2.
Fladen markeres med Aktion = Ny og OBJ_type = OMRÅDEPOLYGON.
Alt indenfor polygonen ny registreres nu i den bedre nøjagtighed, derfor skal der ikke udpeges yderligere her.
Der henvises i øvrigt til Bilag 1.
Gul – OP3 i FOT2007. Rød – Område nu OP1, men ønskes som OP3.
(billede)
Gul – OP3 i FOT2007. Rød – Område nu OP1, men ønskes som OP3
(billede)
Hvad skal indsamles?:
Kommunegrænsen ajourføres hvert år mod hav, når der er udført fotogrammetrisk ajourføring.
Derfor skal der indsamles oplysninger, som har betydning herfor, – dvs ændringer i havneområder, landinvindling, inddæmmede arealer.
Derfor skal indsamles oplysninger om, hvor der i perioden fra fotografering foråret 2016 til fotografering foråret 2017 er sket ændringer af betydning for kommunegrænsen.
Viden herom kan komme fra ansøgninger/tilladelser/sagsbehandling.
Der må kun udpeges ændringer, som fysisk kan ses i et ortofoto.
Det skal kontrolleres ved hjælp af Quick-Ortofoto – WMS orto_foraar_temp_2017 (fra Kortforsyningen).
Hvis kommunen finder ”gamle fejl”, skal disse også udpeges.
Hvordan udpeges?:
Udpegning af havne-/kystændring registreres som hovedregel som linje.
 • linje
 • flade
Når der udpeges en linje, gælder udpegningen et bælte med en bredde på maksimalt 20 meter
symmetrisk omkring linjen. Linjen bør være mindst 50m og skal være under 1.000 m.
De 1000 m er af hensyn til producentens mulighed for at have flere operatører i samme område.
Der kan udpeges en flade i stedet for, men vær opmærksom på at det kun er indenfor polygonen der ajourføres, derfor er det ikke altid hensigtsmæssigt med en fladeudpegning.
En flade-udpegning repræsenterer et areal på mindst 1000 m2 og mindre end 50.000 m2.
Vær opmærksom på at der kun ajourføres indenfor polygonen.
Udpegningerne ajourføres i forhold til den områdepolygon (OP1 eller OP3), den ligger nabo til.
Havneændring udpeget som en flade.
(billede)
Lukning af havn – hvor området er i gang med at blive inddæmmet. Her tegnet som en linje.
(billede)
Hvordan skal udpegningerne indsamles?
Udpegningerne indsamles i kommunens GIS eller web-GIS.
Udpegningerne skal afleveres som GIS-filer i TAB-format (MapInfo) eller SHAPE-format (ArcGIS).
Til hver udpegning tilknyttes attributter.
Nogle attributter er obligatoriske at udfylde, andre er frivillige.
GeoDanmark Produktionsforum udleverer skabelonfiler til TAB-eller SHAPE-format, som skal anvendes, hvis de kan indgå i kommunens GIS.
Brugere af andre systemer må selv opbygge tilsvarende tabeller med samme opsætning. Der må ikke tilføjes eller slettes kolonner i denne fil.
Dataskabelonen opbygget således:
(grafik)
Der er udviklet et plugin til Qgis–der kontrollere om dataformatet overholdes. Dette plugin og ”how to do” ligger på GeoDanmarks hjemmeside. Det anbefales, at udpegningerne indsamles løbende, så arbejdet indgår som en naturlig del af kommunens sagsbehandling.
_________
Tabelopbygning
(grafik)
Aar
Aar SKAL udfyldes af kommunen.
Aar er årstal for forventet synlighed i luftfotoet optaget i marts-april.
Aar angives som et årstal: f.eks. 2017
Nummer–nummer skal være unikt (0 er ikke en lovlig værdi)
Nummer SKALudfyldes af kommunen.
Nummer er et unikt nummer for hver fil.
Nummer angives som hel tal.
Kilde
Kilde SKALudfyldes af kommunen.
Kilde er kommunenummeret med foranstillet nul.
Aktion
Aktion SKAL udfyldes kommunen.
Aktion skal angives med en af følgende værdier:
(grafik)
OBJ_type
OBJ_type er navnet på den objekttype, der hovedsageligt skal behandles. Navnet for objekttypen fremgår af GeoDanmark-specifikationen fx Bygning, Vejmidte, Sø m.m.
Konsekvensrettelser ved andre objekter, som er berørt af ændringen, udføres af Producenten selvom
objektypenavnet for disse ikke er nævnt.
OBJ_type SKAL så vidt muligt ALTID angives af kommunen. Det er en fordel for både producent og
kvalitetskontrol, at man ikke skal gætte på, hvad udpegningen dækker over.
Ved enkeltobjekter (typisk punkt og linieobjekter) SKAL den ALTID udfyldes.
Ved fladeobjekter – f.eks. ændringer af flere forhold i et område – kan objekttype undlades, men det bør kun være undtagelsesvis. Benyt aldrig OBJ_type OMRÅDEPOLYGON i denne situation.
Hvis et område (eksempelvis en ny udstykning ved byudvidelse) ønskes opgraderet fra
OP1 til OP3, markeres en flade med Aktion = Ny og OBJ_type = OMRÅDEPOLYGON. Alt indenfor
polygonen nyregistreres nu i den bedre nøjagtighed, derfor skal der ikke udpeges yderligere her.
Foretaget
Foretaget SKAL angives af kommunen og altid med værdien NY.
OK og NEJ påføres af producenten, og returneres sammen med data.
(grafik)
 1. Illustrerer udpegningerne en ændring mellem eksisterende data og Quick-Ortofoto? Hvis nej, skal udpegningen ikke sendes til GeoDanmarks Produktionsforum
 2. Er der udpegnings-flader som overlapper? Hvis ja, skal disse justeres, så der ikke er overlap.
 3. Er der punkter eller linjer inden for fladerne? Hvis ja, skal disse fjernes
 4. Er der linjer, som er længere end 1.000 m? Hvis ja, skal de opdeles, så de overholder maksimumsstørrelsen
 5. Er der flader større end 50.000 m2? Hvis ja, skal de opdeles, så de overholder maksimumsstørrelsen.
Hvordan og hvornår skal udpegningerne afleveres?
Kommunerne afleverer udpegningsfilerne til deres lokale medlem i GeoDanmark Produktionsforum senest 3 uger efter, at Quick-Orto for hele kommunen er tilgængeligt på WMS.
Denne dato kan ses på SDFE’s hjemmeside: http://sdfe.dk/hent-data/til-lands/fly-og-ortofoto/foraarsflyvning-2017/
GeoDanmark Produktionsforum vil så kontrollere data, som anført i næste afsnit. Godkendte data sendes videre til SDFE. Afviste data returneres til kommunen for fornyet bearbejdning.
Hvordan efterbehandles udpegningerne?
GeoDanmark Produktionsforum kontrollerer om udpegningerne overholder kravene til indholdet i attributterne og til størrelserne. Se evt. checkliste i bilag 2.
SDFE modtager indmeldingerne fra GeoDanmark Produktionsforum. Udpegningerne fra kommunerne samles med udpegninger fra Vejdir ektoratet, udpegninger fra SDFE og foreløbige objekter i FOTdatabasen1. Når alle udpegninger er samlet, sendes udpegningerne videre til fotogrammetrisk bearbejdning.
Det fotogrammetriske firma panorerer til de udpegede steder og noterer, om udpegningen har afstedkommet ajourføring af GeoDanmark-data. Det er vigtigt, at udpegningerne har en begrænset størrelse, så det tydeligt fremgår, om den ønskede ajourføring er blevet foretaget.
SDFE returnerer filen med udpegningerne til kommunerne.
Kommunerne sletter udpegninger i filen, hvor der er sket en ændring af GeoDanmark-data. Ikke
udførte ændringer slettes, hvis de ikke længere er relevante (f.eks. fordi byggetilladelsen er udløbet) eller, hvis de stadig er relevante, så gemmes de for at indgå i næste års udpegede ajourføring.
 • Anne Grete Rasmussen, Haderslev, Region Syddanmark (Sydkort), agar@haderslev.dk
 • Sten Frandsen, Odense, Region Syddanmark, (GeoFyn), sfr@odense.dk
 • Torben Korgaard Hansen, Herning, Region Midtjylland (GeoMidt), admth@herning.dk
 • Charlotte Kronholm Pedersen, Aalborg, Region Nordjylland (GeoNord), charlotte.pedersen@aalborg.dk
 • Niels Skov Jensen, Ringsted, Region Sjælland (GeoSjælland), nije@ringsted.dk
 • Christian Helring Andersen, Rødovre, Region Hovedstaden (HRKS), cn19928@rk.dk
 • John Kamper, SDFE, jk@sdfe.dk
 • Kurt Toft, SDFE, kft@sdfe.dk
 • Jørgen Grum, SDFE, jrg@sdfe.dk

Kontakt

John Kamper
Formand for Produktionsforum, SDFE
+45 72 54 52 28
jk@sdfe.dk

Link til FOTbrowser

Link til GeoDanmark-Download

Vejledning: Få adgang til GeoDanmark-data

Seneste nyheder inden for Administrativ Ajourføring og Vejledninger