Administrativ ajourføring

Administrativ ajourføring betyder, at data opdateres uafhængigt af den årlige fælles ajourføring.

Administrativ ajourføring udføres fx. af en byggesagsbehandler, der giver en tilladelse, og med det samme tegner den nye bygning ind i data. Administrativ ajourføring kan også ske som større forbedringsprojekter, hvor hele eller dele af det landsdækkende datasæt forbedres, fx for at opnå ensartet data på tværs af landet.

Med administrativ ajourføring højnes både kvalitet og aktualitet af GeoDanmark-data, således at der skabes en dansk kortlægning, som altid er et opdateret og præcist billede af byer og landskab.

Aktiviteter inden for administrativ ajourføring varetages af Administrativt Ajourføringsforum.

Administrativ ajourføring foregår på to måder:

  • Ændringsudpegning
    Én gang årligt udpeger kommunale medarbejdere samt tredjeparter (såsom Vejdirektoratet, 112, Rejseplanen, borgere, mv.) kendte ændringer i GeoDanmark-data på baggrund af forvaltningsmæssige afgørelser i sager om bygninger, veje, vandløb, søer, havne og inddæmninger, hvor der er sket en ændring i registrerede oplysninger.
    De udpeger også steder, hvor der forventes ændringer inden flyvefotografering det følgende år i forbindelse med fotogrammetrisk ajourføring.
    De udpegede kendte og forventede ændringer indberettes til GeoDanmark, der med disse nationale indberetninger sørger for at ajourføre databasen.
  • Editering
    Ud over at der foretages en centralt koordineret ajourføring baseret på ændringsudpegninger, har kommunale medarbejdere til enhver tid mulighed for selv at registrere kendte ændringer direkte i databasen via online tjenester i databasen, som de kan tilgå via deres egne lokale computere i kommunerne. Denne mulighed for dag-til-dag ajourføring kaldes Editering.

GeoDanmark ønsker i det kommende år at sætte yderligere fokus på administrativ ajourføring som en vej til højere aktualitet af data, men også som en mere omkostningseffektiv måde at vedligeholde de fælles geodata på.

Ved administrativ ajourføring forstås, at ændringer i GeoDanmark-data lægges direkte i databasen i forbindelse med arbejdsgangen hos en sagsbehandler, fx byggesagsbehandling, miljø- eller vejforvaltnings-systemer. Administrativ ajourføring er også målrettede projekter, som har til formål at højne og ensarte kvaliteten af et eller flere landsdækkende datasæt.

Skal du foretage ændringsudpegning?

Kontakt

Lennart Christoffersen
KL
+45 33 70 30 87
lech@kl.dk
Mette Hansen
Formand for Adm. Ajourføringsforum, Hvidovre Kommune
+45 36 39 35 26
meh@hvidovre.dk