Anvendelse

GeoDanmark er et værdiskabende fælles datagrundlag.

I GeoDanmark ønsker vi at spille en central rolle i den offentlige digitale forvaltning, og det er der også rige muligheder for i en verden, hvor geografi og stedbestemte hændelser spiller en stor rolle, når der træffes forvaltningsafgørelser.

GeoDanmark bruges allerede flere steder i den offentlige forvaltning. Du kan læse et par eksempler nedenfor.

Bygningsgeokodning

Geokodning betyder at knytte en geografisk dimension til registerdata. Der findes mange typer af data, som kan stedfæstes helt præcist. I tilfældet med bygninger udføres der et én til én match mellem en bygning, der er registreret i Bygnings- og boligregistret (BBR) og bygningspolygonen i GeoDanmark-data.

GeoDanmark har siden 2012 arbejdet med geokodning af GeoDanmarks bygninger. Bygningsgeokodning hæver kvaliteten af såvel BBR-data som GeoDanmark-data ved at den fysiske placering og størrelse af bygningen kan sammenlignes med de oplysninger, der er registreret i BBR.

På denne måde er det muligt at visualisere oplysningerne i BBR. Med bygningsgeokodning er der fx hurtigt at lave et kort over, hvor mange bygninger indenfor et givent geografisk område, der er tilkoblet fjernvarme eller hvor mange, der har stråtag. Dette kan være et vigtigt redskab i den offentlige administration, hvor der ofte er behov for overblik.

Andre analysemuligheder er afstandsberegninger, som kan foretages., når man kender den nøjagtige placering af bygninger. Sådanne beregninger er for eksempel relevante i forbindelse med fremtidens ejendomsvurdering.

Til brug for fremtidens ejendomsvurdering har SKAT i 2017 et projekt om etablering af geokodning af alle landets bygninger. Geokodning af bygninger i BBR bliver med SKATs revision af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) gjort lovpligtigt.

Nedenfor ses et eksempel på geokodning

GeoDanmark-data kommer til at indgå som en del af datagrundlaget for Skatteministeriets nye model for ejendomsvurdering. Skatteministeriet har således indgået en aftale med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) om at levere geografiske variable i form af eksempelvis beregninger af afstand fra ejerboliger til kyst, motorvej, vindmølle og en række andre objekter i GeoDanmark-data.

SDFE skal udvikle metoder til at beregne de geografiske variable og kvalitetsløfte og sikre årlig ajourføring af de GeoDanmark-data der indgår i beregningerne.

SDFE gennemfører i 2016-18 et projekt, der har til formål at klargøre de 11 temaer i GeoDanmark-data, der forventes anvendt i forbindelse med ejendomsvurderinger. Projektet skal sikre, at data er registreret ensartet og fuldstændigt og har en årlig ajourføring. Projektet resulterer dermed i en række forbedringer i data. Samarbejdet med kommunerne i projektet er af stor værdi, da kommunerne besidder viden og lokalkendskab, der kan sikre et godt resultat.

De fleste af de kvalitetsløftede data er allerede lagt i GeoDanmark databasen, og det er forventningen og forhåbningen, at samtlige forbedrede data vil blive lagt i databasen, således at forbedringerne kan komme alle GeoDanmarks brugere til gavn.

Skærmkortet er et meget anvendt baggrundskort, som laves på baggrund af GeoDanmark-data af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering med opdatering tre gange årligt. Det er ikke et fysisk kort men udelukkende designet til visning på skærm, hvor man kan zoome ind og ud i kortet.

I Skærmkortet har de rå GeoDanmark-data fået en kartografi, dvs. der er tænkt over, hvordan de enkelte elementer i kortet – fx veje, bygninger og skov – vises. Det er kun udvalgte elementer, som vises i Skærmkortet, og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering tilføjer derudover stednavne og vejnavne fra andre registre.

Skærmkortet bruges eksempelvis på mange kommunale hjemmesider, både som oversigtskort og til at orientere sig på samt som baggrund for andre af kommunens informationer (skoledistrikter, støjkortlægning, vejstatus m.m.).

Forvaltningstjenesten fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering samler aktuelle fællesoffentlige grunddata – GeoDanmark, adresser, matrikler og administrative grænser i én web-tjeneste til forvaltningsbrug.

Data leveres direkte fra de respektive registre og er således ikke videreforædlet eller generaliserede.

Tjenesten giver adgang til de ’rå’ grunddata – rettelser i grunddata vil derfor automatisk slå igennem i forvaltningstjenesten. Det samme gælder naturligvis, hvis der er fejl i grunddata.

Visualiseringen er tilpasset ortofoto, således at kortet kan vises ovenpå ortofotos. Der er en mere afdæmpet visualisering end i SDFE’s Skærmkort, så egne fagdata kan fremtræde tydeligt. Desuden er vigtige elementer som kommunegrænse og matrikler designet til at fremtræde tydeligt, uanset hvilke data de kombineres med. Opdaterede vejnavne findes som et selvstændigt lag i tjenesten.

Forvaltningstjenesten giver mulighed for at have et ensartet kort på tværs af kommunegrænser, hvilket mange kommuner kan drage nytte af i eksempelvis miljø- og vandløbsforvaltning og andre driftsområder, hvor der typisk samarbejdes på tværs af kommuner.

Du får adgang til Forvaltningstjenesten via SDFE’s Kortforsyning til højre.

Kontakt

Lennart Christoffersen
KL
+45 33 70 30 87
lech@kl.dk

Få adgang til Kortforsyningens oversigt over webtjenester

Se skærmkortet på kortforsyningen