Nyt fra GeoDanmark-data i spil projektet

17.06.2019

I maj blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i projektet GeoDanmark-data i spil. Formålet var at få input til prototyperne for 3 nye baggrundskort. Der kom 118 svar fra kommuner, turistorganisationer, styrelser, Danmarks Miljøportal, Geodatasamarbejderne, osv. Projektgruppen vil gerne sige tak for de mange besvarelser! Her finder du en opsamling på undersøgelsen. Resultatet af undersøgelsen vil …

Møde i GeoDanmarks Specifikationsforum den 28. maj 2019

13.06.2019

De primære punkter på dagsordenen var: • Justering og opdatering af Specifikationsforums kommissorie • Præsentation af variable til SKAT’s nye ejendomsvurdering • Ønske om at opbevare kommunale fagdata, eksempelvis brønde,  udenfor områdepolygon (byområde) For på bedst mulig vis at understøtte den nye strategi, justerede og opdaterede Specifikationsforum det eksisterende kommissorium. Herefter forelagde SDFE arbejdet med …

GeoDanmark-data er tilgængelig som filudtræk

12.06.2019

GeoDanmark-data i version 6.0 er tilgængelige via filudtræk på Datafordeleren. Alle aktuelle GeoDanmark-data kan hentes som filudtræk via tjenester på Datafordelerens selvbetjeningsløsning. Det er muligt at hente data via udsøgning på kommunegrænse, men du kan også hente data for hele landet. De landsdækkende filudtræk opdateres kun én gang om ugen. For at kunne hente data …

Ny bemanding i Fællessekretariatet

3.06.2019

Der vil i den nærmeste fremtid ske en udskiftning i GeoDanmarks Fællessekretariat. Katarina Ritz er blevet projektchef i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Anne Marie Carstens fra KL har fået nyt job i Rudersdal Kommune. Det efterlader to ledige pladser i Fællessekretariatet. I løbet af juni træder Anja Schäffer Strecker fra SDFE ind i …

Udskiftning i GeoDanmarks bestyrelse er i gang

29.05.2019

Der vil i de kommende måneder ske en udskiftning i GeoDanmarks bestyrelse. Det skyldes, at Christian Bjerg på grund af snarlig pensionering valgte at fratræde posten som bestyrelsesformand med udgangen af april måned 2019. Samtidig har bestyrelsesmedlem og kontorchef i Teknik og Miljø Mette Jensen opsagt sin stilling i KL. KL arbejder på at bemande …

Udstilling af GeoDanmark 6.0 via filudtræk

29.05.2019

På repræsentantskabsmødet 2019 i Kolding blev der stillet i udsigt, at GeoDanmark-data i version 6.0 ville blive tilgængelige via filudtræk i uge 22. Der er arbejdet hårdt på at få tjenesterne klar, men de er lettere forsinket og det er nu planen, at de vil blive tilgængelige på Datafordeleren den 12. juni 2019. Herefter vil …

Kom godt i gang med GeoDK – Ekstra kursus 13. juni

29.05.2019

GeoDanmark udbyder nu ét-dags kurser i GeoDK-systemet. Kurserne er i store træk identiske med de workshops, der blev afholdt i 2018. Målgruppen er kommunernes GIS- og datamedarbejdere, der skal vedligeholde GeoDanmark data og som derfor kender til GeoDanmark i forvejen. Skriv dig på ventelisten og resevér tiden i din kalender. Så er du måske heldig …

Datavask af GeoDanmarks bygninger og vandløb

29.05.2019

SDFE er i gang med en række datavaskaktiviteter for bygningstemaets BBRUUID-attribut og vandløbsmidtetemaets vandløbstype-attribut. Baggrund I efteråret 2018 fik SDFE foretaget en kvalitetsmåling af de GeoDanmark-data, som indgår i produktionen af geografiske variable til ny ejendomsvurdering. Resultatet af målingen viste bl.a., at der var en del fejl i attributværdierne for BBRUUID på bygningstemaet og for …

Best practice for ajourføring af veje

27.05.2019

Administrativ Ajourføringsforum har udarbejdet en best practice for ajourføring af GeoDanmark vejmidter ud fra oplysninger dannet i DAR  version 1.0. Der vil komme en ny version, når der er udviklet en systemløsning, der kan understøtte ajourføringsprocessen. Find vejledningen her

Referat fra repræsentantskabsmødet 2019 og kommunal deltagelse

20.05.2019

Så er referatet fra dette års repræsentantskabsmøde på hjemmesiden. Find det sammen med alt materialet under Repræsentantskabsmøde 2019 Som nævnt på repræsentantskabsmødet vil vi rigtig gerne have jeres kommunale input til arbejdet med GeoDanmarks-data (jf. pkt. 11 i programmet) samt have nogle af jer med i arbejdet omkring nye uddannelsesforløb (jf. pkt. 5 i referatet). …